Pressmeddelanden och nyheter 2018

december
21.12.2018
»

Målet för verkställighet av straff är att bidra till trygghet i samhället genom att minska återfallsrisken hos brottsdömda under och efter strafftiden.

20.12.2018
»

Nuvarande lokaler i Tavastehus fängelse tas ur bruk på grund av problem med inomhusluft. Inomhusluftprovtagning inleddes hösten 2018 med anledning av personalens symptom och resultaten blev klara den 18 december. De visade på mikrobiell tillväxt i isoleringsskikt och att använda lokalerna för fortlöpande arbete bedömdes vara hälsovådligt. Eftersom strukturerna är identiska kan resultaten generaliseras att gälla hela fängelsefastigheten.

november
oktober
30.10.2018
»

Brottspåföljdsmyndigheten har släppt en tecknad video där vi berättar om vår nuvarande strategi på finska, svenska och engelska. Syftet med videon är att öka kunskapen om Brottspåföljdsmyndighetens strategi bland vår egen personal och externa samarbetspartners och medborgare i allmänhet.

25.10.2018
»

Generaldirektören för Brottspåföljdsmyndigheten Esa Vesterbacka valdes in i styrelsen för International Corrections and Prisons Association (ICPA) för åren 2018 till och med 2021. Valet skedde på årsmötet i Montreal den 23 oktober 2018.

24.10.2018
»

I den nya öppna anstalten som byggs vid Kervo fängelse kommer att finnas 136 fångplatser. Ursprungligen planerades anstalten ha 90 platser. Enligt planerna ska det nya fängelset i Kervo bli färdigt 2020. Justitieministeriet fattade beslut om detta i dag på Brottspåföljdsmyndighetens förslag.

2.10.2018
»

I dagens läge är ungefär 18 procent av fångarna utländska medborgare och sammanlagt 69 nationaliteter är representerade i de finländska fängelserna. Därför har man ansett det angeläget att ha material för handledning vid intagningsskedet på ett antal olika språk. Brottspåföljdsmyndigheten har tidigare publicerat ordlistor med termer inom brottspåföljdssektorn på tio språk och tre ytterligare glossarier ska komma ut. Nu har man även gett ut en video på fem olika språk med information för nyintagna.

september
25.9.2018
»

Programmet för rehabilitering av dömda för sexrelaterade brott STOP, som varit ibruk på fängelset i Riihimäki, blir nu historia och ersätts i oktober av STEP, Strength-Based Sexual Offender Treating Program. Brottspåföljdsmyndigheten har inhandlat programmet från Kanada.

7.9.2018
»

Anställda vid Brottspåföljdsmyndigheten och Brottspåföljdssektorns utbildningscentral medverkar i storevenemanget som kretsar runt övergripande säkerhet och säkerhet i vardagen. Evenemanget anordnas den 7 till 8 september 2018 i Mässcentrum i Lahtis och presenterar olika delområden av vår gemensamma dagliga säkerhet för yrkesverksamma och allmänheten.

6.9.2018
»

Justitieminister Antti Häkkänen har beviljat fångvårdens tjänstekors till konstnärliga ledare Hannele Martikainen och direktören för Vånå fängelse Kaisa Tammi-Moilanen. Tjänstekorset kan tilldelas personer med meriter inom fångvården som ett tecken på erkännande. Korset beviljas av justitieministern på föredragning av generaldirektören för Brottspåföljdsmyndigheten.

6.9.2018
»

En studie över teaterverksamhet i finländska fängelser och dess effekter gav vid handen att projekt genomförda av föreningen Taittuu rf har gett fångarna upplevelser av lärande och samhörighet och förstärkt färdigheter som de har behov av i frihet. Taittuu ry är den enda aktören i landet som koncentrerat sysslar med fängelseteater. Laura Menard genomförde studien i samverkan med läroämnet socialpsykologi vid Helsingfors universitet med stöd av medel från forsknings- och utvecklingsanslaget för brottspåföljdsområdet.

juli
11.7.2018
»

Brottspåföljdsmyndigheten, Polisstyrelsen, polisinrättningen i Uleåborg och Senatfastigheter framställer att det nya polishuset i Uleåborg och Uleåborg fängelse ska uppföras på ett gemensamt campus i stadsdelen Hiukkavaara. Polisen har redan tidigare fattat beslut om att bygga nya verksamhetslokaler i området, i närheten av nuvarande Centralpolisstationen i Uleåborg.

5.7.2018
»

Konceptet Taitava koti är en organisationsbaserad modell som utformats för att öka ungas förmåga att hantera och klara av vardagen. Konceptet är baserat på projektet Taitava koti som avslutades i Norra Karelen 2015.

juni
28.6.2018
»

På öppna fängelset i Vånå inleddes i mars 2018 ett dansprojekt där kvinnliga intagna fick medverka. Man skapade och repeterade ett dansverk, och i juni spelade man in det på video på kvinnoavdelningen i fängelset. Videon släpptes på YouTube den 27 juni 2018.

maj
15.5.2018
»

Projektet Vankeusaika mahdollisuutena – Fängelsetiden som en möjlighet fokuserar på att göra det lättare för personer med ett kriminellt förflutet att återanpassa sig till samhället och bryta sig ur brottslighet. Detta sker med hjälp av klientarbete, nya tjänsteformer och experiment, samarbetsnätverk, gemensamma utvecklingsinsatser och rekommendationer.

april
23.4.2018
»

Våldsbejakande extremism har kommit för att stanna också i de finländska fängelserna. Den bedömningen står att läsa i slutrapporten för projektet som genomförts inom Södra Finlands brottspåföljdsregion med syfte att identifiera våldsbejakande extremism och radikalisering.

12.4.2018
»

Effektiviteten av OMA-programmet som använts för rehabilitering av våldsbrottslingar som intagits flera gånger har granskats i en nyligen publicerad undersökning med fokus på återfallsbrottsligheten. OMA-programmet som är ett kognitivt självförändringsprogram används sedan 2001 inom Brottspåföljdsmyndigheten för rehabilitering av våldsamma återfallsförbrytare. Huvudsyftet med programmet är att minska återfallsbrottslighet genom att ändra kriminella och antisociala tankeprocesser och sätt hos dem som begått våldsbrott.

mars
21.3.2018
»

mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri;border:none; mso-ansi-language:SV" lang="SV" Återfall i brott har haft en nedåtgående trend under en uppföljningsperiod på fem år. Under 2017 började antalet fångar sjunka 2017 och minskningen i antalet samhällspåföljdsklienter höll i sig. mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri;border:none; mso-ansi-language:SV" lang="SV" normal" minor-latin;mso-ansi-language:SV" lang="SV"

februari
27.2.2018
»

Brottspåföljdsmyndighetens centralförvaltningsenhet flyttar till en angränsande byggnad den 1 mars 2018.

19.2.2018
»

Ansökan om finansiering ska lämnas in före den 19 mars 2018 till Brottspåföljdsmyndighetens centralförvaltningsenhets registratorskontor. Justitieministeriets kriminalpolitiska avdelning beslutar om beviljandet av finansieringen efter att ha fått Brottspåföljdsmyndighetens utlåtande om de projekt som ansökt om finansiering.

8.2.2018
»

Brottspåföljdsmyndighetens utredning ger stöd för idén att uppföra ett helt nytt fängelse som ska heta Norra Finlands fängelse. Enligt utredningen är detta alternativ klart mer motiverat när det gäller ekonomin och fångvårdens funktionalitet. Fångplatserna i norra Finland ska tryggas genom att i Uleåborg anlägga ett enda fängelse för norra Finland som ska ersätta det nuvarande Uleåborg fängelse och Pelso fängelse i Vaala kommun.

Publicerad 8.2.2018