Polisinrättningen i Uleåborg och Uleåborg fängelse till gemensamt campus i Hiukkavaara

Publicerad 11.7.2018

Brottspåföljdsmyndigheten, Polisstyrelsen, polisinrättningen i Uleåborg och Senatfastigheter framställer att det nya polishuset i Uleåborg och Uleåborg fängelse ska uppföras på ett gemensamt campus i stadsdelen Hiukkavaara. Polisen har redan tidigare fattat beslut om att bygga nya verksamhetslokaler i området, i närheten av nuvarande Centralpolisstationen i Uleåborg.

Det handlar om en totalt nydanande lösning för finländska förhållanden, som innebär att fängelset och polisens anläggningar placeras i omedelbar närhet till varandra, båda dock i egna byggnader.

Det särskilda målet med lösningen är att uppnå funktionella fördelar för parterna och skapa säkerhet för de bägge aktörerna och området. Det blir även kostnadseffektivt eftersom samanvändningen av lokalerna reducerar totalarealen och tranporteringarna kan hanteras utan några tranportlogistiska arrangemang från parternas sida.

Nya lokaler för polismyndigheten och fängelset färdigställda snarast möjligt

Anläggningarnas projektplanering inleds i oktober och ska vara klar våren 2019. Enligt ett preliminärt tidsschema ska de nya lokalerna vara i bruk i början av 2022. För byggnationen i Hiukkavaara krävs en detaljplan, vilket påverkar tidpunkten för byggstarten.

Faciliteterna ska planeras i nära samverkan med användarorganisationerna för att så bra som möjligt tillgodose de operativa behoven hos de två samarbetande organisationerna.

Planeringen utgår ifrån de bägge aktörernas lokalkoncept och ska ske i enlighet med riktlinjerna i dem. Båda koncepten har utvecklats i samarbete med Senatfastigheter, och de bästa lösningar har tagits fram i samverkan med användarna och ett flertal sakkunniga, bl.a. med hjälp av tjänstedesignens verktyg. Enligt konceptet för fängelset ska facilitetslösningarna stödja verkningsfull verksamhet och interaktion. Polisens och Brottspåföljdsmyndighetens lokalitetslösningar tar särskild hänsyn till säkerhetsaspekterna hos de anställda och klienterna.

När de nya lokalerna i Hiukkavaara blir färdigställda ska inemot 300 anställda börja arbeta där.

När behovsutredningen för Uleåborgs fängelse blivit slutförd inleds projektplaneringen för campuset. Senatfastigheter har reserverat finansiering för projektet, men för genomförandet av projektet krävs respektive finansieringsbeslut av såväl Polisstyrelsen som Brottspåföljdsmyndigheten.

För mer information kontakta

På Brottspåföljdsmyndigheten: Esa Vesterbacka 029 56 88400 (t.o.m 13 juli) och Mika Antikainen 050 524 2287 (fr.o.m. 16 juli)
Polisstyrelsen: Jouni Jantunen 027 548 1537
Polisinrättningen i Uleåborg: Sauli Kuha 040 506 5147
Senatfastigheter: Marita Rovamo 0205 811 664