Brottspåföljdsmyndigheten stärker medvetenheten om sin strategi

Publicerad 30.10.2018

Brottspåföljdsmyndigheten har släppt en tecknad video där vi berättar om vår nuvarande strategi på finska, svenska och engelska. Syftet med videon är att öka kunskapen om Brottspåföljdsmyndighetens strategi bland vår egen personal och externa samarbetspartners och medborgare i allmänhet.

Brottspåföljdsmyndigheten har i uppgift att se till att straff som dömts ut av domstolar verkställs lagenligt och på ett tryggt sätt. Vårt viktigaste strategiska mål är att coacha och rehabilitera dem som avtjänar straff så att de får bättre förutsättningar att föra ett liv utan kriminalitet när de väl blivit släppta eller avtjänat samhällspåföljd.

För varje fånge och varje samhällspåföljdsklient tar vi fram en plan på de aktiviteter och tjänster han eller hon ska få ta del i, utgående från individens personliga behov och risker. Samtidigt motiverar vi dem som avtjänar straff att delta i aktiviteterna och ta ansvar för sitt eget liv. Bland annat utser vi för varje fånge och klient en anställd som arbetar i nära kontakt med honom eller henne, och som i samverkan med andra i arbetsgemenskapen ser till att planen för strafftiden realiseras.

Forskning ger vid handen att de tjänster som står till vårt förfogande hjälper de dömda att ta sig ur kriminalitet. Brottspåföljdsmyndigheten för ett aktivt nätverkssamarbete bl.a. med andra myndigheter och aktörer i tredje sektorn för att öka de dömdas chanser för återanpassning till samhället. Vårt mål är att den dömde stegvis flyttar över från slutet fängelse till öppen anstalt och, när det enligt vår utvärdering kan ske tryggt, till övervakad frihet på prov.

Brottspåföljdsmyndigheten bidrar till säkerheten i samhället genom ge dem som avtjänar straff bättre färdigheter och på så sätt ha en reducerande effekt på återfall i brott.

Videon har tagits fram i samarbete med Tussitaikurit.

Den finns att se här: https://youtu.be/EdwPQezp8Bk

Ytterligare uppgifter lämnas av kommunikationschef Pilvi Isotalus, tel. 050 331 0067, pilvi.isotalus@om.fi