Bakom ändringarna i arbetstider för anställda vid Brottspåföljdsmyndigheten ligger ändringarna i arbetstidslagen, diskussionen med förbunden fortsätter

Publicerad 28.11.2019

Fängelsepersonalens fackförbund Vankilavirkailijain liitto (VVL) meddelade i dag att facket är missnöjt med de beslut som Brottspåföljdsmyndighetens ledning fattat bl.a. i fråga om fängelsepersonalens arbetstider. Det har beslutats att arbetstiderna och beredskapen i fängelserna ska ändras i enlighet med ändringarna i den reviderade arbetstidslagen, som träder i kraft vid ingången av 2020.

"Vi samarbetar intensivt med förbunden hela tiden. Den nya arbetstidslagen träder i kraft vid årsskiftet. Lagändringarna faller inte personalen på läppen, och vi fortsätter gärna diskussionen också kring denna fråga, men vi fungerar inom ramen för lagen", kommenterar Brottspåföljdsmyndighetens generaldirektör Arto Kujala.

Enligt den nya arbetstidslagen räknas den tid som arbetstagaren åläggs att vara på arbetsplatsen alltid som arbetstid. Framöver känner lagen inte längre till sådan beredskap som för närvarande tillämpas vid Brottspåföljdsmyndigheten.

Enligt den nya arbetstidslagen ska arbetstagaren dessutom under de 24 timmar som följer på inledning av varje arbetsskift i regel ges minst 11 timmars sammanhängande vilotid. Ändringen av arbetstidslagens bestämmelse som gäller vilotid har motiverats med att arbetstagaren skyddas mot alltför stor belastning. För närvarande är minimivilotiden för fängelsepersonalen kortare. Med anledning av lagändringen inleder Brottspåföljdsmyndigheten förhandlingar om tjänstekollektivavtal för att ändra avtalsbestämmelserna om beredskap och vilotid i det preciserande tjänstekollektivavtalet.

Brottspåföljdsmyndigheten har i år vidtagit ett flertal åtgärder för att förbättra säkerheten i fängelserna och personalens säkerhet i arbetet. Praxis i fråga om säkerheten i fängelserna har förenhetligats och effektiviserats, särskilt när det gäller organiserad brottslighet. Särskild uppmärksamhet har fästs vid placering av fångar så att att deras möjligheter att påverka ska kunna minimeras. Personalen har uppmanats att vara vaksam och att göra en hotanmälan om varje incident med hot mot tjänsteman. Genom åtgärderna minskas trycket på tjänstemän och medfångar.

Facket riktade också kritik mot kostnaderna för Brottspåföljdsmyndighetens nya kundinformationssystem Roti. Budgeten för projektet har höjts jämfört med tidigare beräkningar, eftersom projektets mål har ställts på en mycket hög nivå i planeringsskedet. De högt uppsatta målen har också gått stick i stäv med den ursprungliga tidtabellen. I projektet har nu vidtagits åtgärder som syftar till att ibruktagandet inte ytterligare ska senareläggas och att man ska kunna hålla sig inom ramen för den nuvarande budgeten.

Brottspåföljdsmyndighetens personalresurser är otillräckliga i förhållande till de aktuella uppgifterna och anstaltsstrukturerna. I samband med författningsändringarna har Brottspåföljdsmyndigheten anvisats tilläggsresurser.

Ytterligare uppgifter lämnas av generaldirektör Arto Kujala, tel. +358 29 56 88500.