Brottspåföljdsmyndighetens organisationsstrukturer och ledningssystem utvärderas inom ramen för projektet Rise 2.0

Publicerad 12.2.2020

Projektet Rise 2.0 med syfte att utvärdera Brottspåföljdsmyndighetens organisationsstrukturer och ledningssystem har inletts. Bakgrunden till Rise 2.0 är ett mål i resultatavtalet mellan justitieministeriet och Brottspåföljdsmyndigheten om att Rise ska utarbeta en framställning med förslag till utvecklingsbehov inom organisationsstrukturerna före utgången av juni månad.

Utvärderingsprojektets arbete utgår från de normer som reglerar Brottspåföljdsmyndighetens verksamhet samt den fastställda strategin och åtgärderna inskrivna i den. Projektet ska genomföras i fyra faser:

  1. I första fasen planeras de centrala åtgärder som genomförandet av strategin förutsätter för åren 2021 till 2026.
  2. I andra fasen tar projektet fram beslutsunderlag för de praktiska ändringar i Brottspåföljdsmyndighetens verksamhet och verksamhetssätt som betingas av de åtgärder som ska skrivas in i strategin.
  3. I tredje fasen bedömer projektet behovet av att utveckla ledarskapet med tanke på de åtgärder, verksamhetsförändringar och förändringar i verksamhetssätt som är förutsättningar för genomförandet av strategin.
  4. I fjärde fasen bedömer projektet behoven att utveckla organisationsstrukturerna och ledningssystemet utifrån tidigare arbetsskeden och utarbetar en framställning till Brottspåföljdsmyndighetens ledning till grund för det förslag som ska läggas fram för ministeriet.

I de olika arbetsskeden i Rise 2.0 beaktas de rekommendationer som lyfts fram vid tidigare externa utvärderingar, såsom stärkande av rättstjänsterna och styrningen, riksomfattande organisering av utvärderingsverksamheten, utmaningarna i anslutning till den regionala strukturen samt behovet av att förbättra organisationens förmåga att genomföra sin egen strategi och säkerställa organisationens enhetlighet och funktionella uniformitet.

I arbetet ska man dessutom bedöma alternativa lösningars inverkan på organisationens förmåga att flexibelt och kunskapsbaserat utveckla sin verksamhet, förmåga att bilda nätverk med tjänsterna i det externa samhället och organisationens färdigheter när det gäller att främja och utnyttja personalens kompetens. Rise 2.0 syftar till att bidra till verksamhetens produktivitet, ekonomi och effekter samt att effektivisera Brottspåföljdsmyndighetens förmåga att uppnå effektmålen för sin egen strategi: stödja klienterna att ta sig ur kriminaliteten samt bidra till tryggheten och rättssäkerheten i samhället.

Utgångspunkten för bedömningen är det nuvarande nätverket av verksamhetsställen och målet med projektet är inte heller att minska på personalstyrkan. Utvärderingsprojektets mandatperiod är från den 1 januari 2020 till 29 maj 2020.

Läs även:
Brottspåföljdsmyndighetens verksamhet har utvärderats (18.4.2019, justitieministeriet)