Brottspåföljdsmyndigheten vidtar åtgärder för att förebygga spridning av coronavirus — besök och aktiviteter dras in tillfälligt

Publicerad 13.3.2020

Vid Brottspåföljdsmyndigheten har man inrättat en beredskapsgrupp vid centralförvaltningsenheten med uppgift att följa upp och samordna åtgärder som situationen med coronaviruset föranleder. Arbetet sker i nära samverkan med Enheten för hälso- och sjukvård för fångar som lyder under Institutet för hälsa och välfärd och som ansvarar för uppföljningen av fångarnas hälsotillstånd.

Centralförvaltningsenheten har uppmanat enhetscheferna att ta hänsyn till olika åtgärder för att förhindra spridning av coronaviruset så långt det går. I synnerhet ska man överväga om alla beviljade besök ska genomföras och om tillstånd som avses i fängelselagen, såsom permissioner, tillstånd till studier och tillstånd till civilt arbete, ska beviljas eller verkställas. Ledningen ute på enheterna fattar beslut från enhet till enhet och från fall till fall.

Besök är fortfarande möjliga för poliser och försvarare. Att genomföra överföringar av fångar mellan fängelserna är motiverat endast ifall de är nödvändiga. Att begränsa rörelse av arbetslag utanför öppna fängelser ska också bedömas från fall till fall.

Möjligheten för fångar och deras anhöriga att ha kontakt över Skype och genom telefonsamtal ska favoriseras.

Brottspåföljdsmyndighetens enheter handlar i enlighet med sina respektive beredskapsplaner och förbereder sig gradvis på att koncentrera sin verksamhet så att nödvändiga tjänsteåligganden kan genomföras. Beredskapsgruppen följer situationen kontinuerligt och är beredd att ändra på anvisningarna.

När det gäller anvisningarna till personalen iakttar Brottspåföljdsmyndigheten statsrådets rekommendationer. Resor utomlands har dragits in och medarbetare som varit utomlands ska iaktta en karantänstid. Möjligheterna till distansarbete ska utökas när arbetsuppgifterna tillåter det. Brottspåföljdsområdets utbildningscentral återkallar större utbildningar schemalagda till våren.

— Vi vidtar dessa åtgärder med tanke på säkerheten för vår egen personal, för samhällspåföljdsklienterna och fångarna i en situation som är helt exceptionell. En spridning av smittan skulle leda till betydande sjukfrånvaro, vilket i sin tur skulle göra det svårt att sköta övervakningen och andra funktioner i enheterna. Dessutom finns det ett stort antal personer som tillhör riskgrupper bland Brottspåföljdsmyndighetens klienter. Beläggningsgraden i enheterna är hög redan i nuläget. Exponeringen ökar när ett stort antal fångar befinner sig inom ett och samma område, säger Arto Kujala, generaldirektör för Brottspåföljdsmyndigheten.

För mer information kontakta:
Brottspåföljdsmyndigheten
Ari Juuti, säkerhetsdirektör, ordförande för beredskapsgruppen
ari.juuti(at)om.fi
+358 29 56 88456