Brottspåföljdsmyndigheten ökar användning av elektroniska tjänster för att stävja spridning av coronavirus

Publicerad 27.3.2020

Brottspåföljdsmyndigheten tar fram kontinuerligt åtgärder som syftar till att tygla spridningen av coronavirusepidemi. Statsrådets riktlinjer innebär ändringar i samtliga enheter.


Även vid Brottspåföljdsmyndigheten ett centralt sätt att förebygga spridningen av coronaviruset är att dra ner på antalet fysiska möten. En del av personalen har gått över till distansarbete, men inom Brottspåföljdsmyndigheten finns många uppgifter där fysisk interaktion är ofrånkomligt. Detta gäller t.ex. fängelser eller övervakning av övervakad frihet på prov. I alla situationer iakttas lagstiftningen och anvisningarna från myndigheterna för hälso- och sjukvård.

I fängelserna är besök inställda och permissioner indragna (Brottspåföljdsmyndigheten pressmeddelande 13.3.2020). Kontakt med närstående hålls nu per telefon eller över Skype. På öppna anstalter har man varit tvungna att göra stora förändringar i vardagsrutinerna i riktning mot en mer sluten och begränsad verksamhet.

Också vid byråerna för samhällspåföljder har man gått över från att möta klienterna ansikte mot ansikte till att ha kontakt per telefon och över Skype. Åtgärderna syftar till att skydda personalen och kunderna mot coronaviruset.

När det gäller samhällspåföljderna har man ändrat på planerna för strafftiden så att verksamhetsskyldighet och arbetstjänst som ingår i påföljden ska kunna uppfyllas hemma i den mån det låter sig göras. Innehållet kan gå ut på skriftliga uppgifter, uppgifter som hänför sig till missbrukarvård och mentalvårdstjänster och som kan göras över nätet, temadiskussioner och individuella programtimmar med övervakaren per telefon eller via Skype. Det är viktigt att klienten fortfarande får det stöd han eller hon behöver och att till exempel missbrukarrehabiliteringen inte avbryts under undantagsförhållandena.

— Vi ska göra allt som står i vår makt för att hålla igen spridningen av coronaviruset. Vi har anställda, fångar och samhällspåföljdskunder som hör till riskgrupper. Av denna anledning bedömer vi hela tiden hur de uppgifter som kräver nära kontakt, formerna för elektronisk övervakning och metoderna för missbrukskontroll relaterar sig med hälsan och arbetarskyddet. När situationen förändras tas också åtgärder fram på kort varsel, säger direktör Heli Herna vid Brottspåföljdsmyndigheten.

På grund av undantagsförhållandena utnyttjas elektronisk övervakning i större utsträckning vid övervakning av påföljder.

— Vi håller fortfarande kontakt med människorna, trots att övervakningen nu är förändrad. Undantagsförhållandena har till och med resulterat i ökad övervakning, eftersom vi nu ringer upp fångar i övervakad frihet på prov oftare än tidigare, vilket innebär ökad interaktion. Vi utnyttjar elektronisk övervakning och telefonpositionering för att ha koll på var personen befinner sig, beskriver situationen Kaisa Tammi-Moilanen, direktör för Vanaja fängelses avdelningar i Vånå och Ojoinen samt för byrån för samhällspåföljder i Tavastland.

Viktigt med motiverande innehåll i påföljden

Under de innevarande undantagsförhållandena är det viktigt för fångarna att få information om coronaviruset. Till Portti-intranät som fångarna har tillgång till har information lagts till på flera språk om coronaviruset och beredskapen inför det. Man också satsat på innehåll som gäller psykiskt välbefinnande och familjefrågor.

Särskilt nu är det viktigt med motiverande påföljdsinnehåll. Att gå i arbete och syssla med hobbyer ska övervägas från fall till fall så att lagstiftningen och anvisningarna från hälso- och sjukvårdsmyndigheterna iakttas.

Beredskap för sjukfall inom personalen och överbeläggning i fängelserna

En eventuell spridning av coronavirussmittan bland personalen är en utmaning också vid Brottspåföljdsmyndigheten. Man förbereder sig på att anställda kan insjukna genom att ha för ögonen möjligheten att inkalla pensionerade tjänstemän till arbete och anställa folk i väktarexamenutbildning till tjänsteförhållanden för viss tid. Dessutom har man hemställt om ett tilläggsanslag för att täcka Brottspåföljdsmyndighetens omkostnader som hänför sig till tilläggsuppgifter som föranleds av coronavirusepidemin (länk till tilläggsbudgetförslaget).

Man förebygger coronavirusspridning i fängelserna också genom att motverka att fängelserna blir fullbelagda, och det är därför som man flyttar fångar mellan enheter och begränsar antalet personer som intas i fängelserna. Häktade ska fortsättningsvis kunna överföras från häkten till andra fängelser. Följaktligen är det viktigt att också överföringar från slutna fängelser till öppna anstalter kan fortfarande ske så att de slutna fängelserna inte blir fullbelagda.

För att detta ska kunna skötas ska vid behov även ändringar till lagstiftningen göras. Enligt justitieministeriets nya förordning ska verkställighet av förvandlingsstraff för böter och fängelsestraff på sex månader och mindre inte inledas under perioden från den 19 mars till 19 juni 2020. Avsikten är att få ner antalet korttidsintagna i fängelserna och på så sätt bidra till att minska risken för spridning av coronaviruset bland fångarna och personalen (Justitieministeriet pressmeddelande 18.3.2020).