Statsrådets rambeslut råder bot på situationen i fängelserna i Södra Finland

Publicerad 16.4.2020

Utbyggnad av Vanda fängelse ska råda bot på överbeläggningen i fängelserna i Södra Finland. I fängelserna på området har det under de senaste åren förekommit överbeläggning.

Vi är mycket nöjda med den betydande insats regeringen gjort för att trygga Brottspåföljdsmyndighetens verksamhetsförutsättningar och förbättra anstaltssäkerheten. Statsrådets beslut har tagits emot med största belåtenhet på Brottspåföljdsmyndigheten, konstaterar generaldirektör Arto Kujala.

I rambeslutet beviljades Brottspåföljdsmyndigheten i runda tal 13 miljoner euro för åren 2021 till 2024 för utbyggnad av Vanda fängelse och relaterad personalökning. Nybygget ska stå färdigt år 2024. Rambeslutet om utbyggnad syftar till att trygga och även öka antalet anställda i fängelset.

Annexet på 160 platser kommer att möjliggöra avdelningar med olika gradering, tillgodose intagnas behov när det gäller sysselsättning och bidra till ett interaktivt arbetssätt. I nybygget är det tänkt att bli 19 platser för kvinnliga häktade. För närvarande finns det inte en enda plats för kvinnliga intagna inom Södra Finlands brottspåföljdsområde. Personalbehovet i annexet kommer att bli 80 årsverken.

Antalet häktade ökar i Södra Finland på grund av befolkningsutvecklingen och av lagstiftningsmässiga skäl. Den reform av häktnings- och tvångsmedelslagstiftningen som trädde i kraft vid ingången av 2019 förkortade häktningstiden i polisens förvaringslokaler från fyra veckor till sju dygn och samtidigt skärptes villkoren för förvaring.

Målet är att samtliga häktade ska förpassas direkt efter häktningsförhandlingen från polisen till Brottspåföljdsmyndigheten. Överföringen av häktade till Brottspåföljdsmyndigheten förutsätter en utökning av häktesutrymmen. Det är detta behov utbyggnaden av Vanda fängelse ska tillgodose. I de nya lokalerna blir det möjligt vidmakthålla kontaktbegränsningarna för de häktade. I separata förhörslokaler ska förhör och förhandlingar i tvångsmedelsärenden kunna ske via videouppkoppling.

Kostnaderna för utbyggnaden beräknas uppgå till 52,6 miljoner euro.

Funktionell säkerhetsteknik en förutsättning för personalens och intagnas säkerhet

För modernisering av säkerhetstekniken har anslagits 3,2 miljoner euro för år 2021 och 2,9 miljoner euro för 2022. Förnyelse av säkerhetstekniken är en nödvändig satsning på anstaltssäkerheten. Merparten av övervakningstekniken i fängelserna kan sägas vara föråldrad.

En fungerande säkerhets- och övervakningsteknik är en förutsättning för att kunna tillgodose säkerheten för personalen och de intagna.

För 2024 ökas Brottspåföljdsmyndighetens anslag med två miljoner euro, vilket för sin del tryggar funktionaliteten över hela rättskedjan.

För mer information kontakta

Brottspåföljdsmyndigheten, generaldirektör Arto Kujala, tel. +358 29 56 88500

Brottspåföljdsmyndigheten, planeringschef Pia Raassina-Terho, tel. +358 29 56 88421