Nya fängelseprojekt främjar innovativa arbetssätt vid Brottspåföljdsmyndigheten

Publicerad 22.5.2020

Ett flertal av nya fängelser och en byrå för samhällspåföljder blir färdiga i Kervo, Jyväskylä och Tavastehus under sommaren och i början av hösten. I och med projekten införs nya arbetssätt som ska främja tillgängligheten, digitaliseringen och nätverksarbetet inom Brottspåföljdsmyndigheten.

I början av juni färdigställs i Kervo en anstalt med 136 platser. Det blir den största öppna anstalten i landet. Anstalten får en boendeenhet där personer med nedsatt rörlighet har beaktats i planeringen. Även på andra håll i anstalten har tillgängligheten beaktats bland annat genom färgsättning och belysningslösningar. I verksamheten betonas ett rehabiliteringsorienterat arbetsgrepp, och unga intagna blir en viktig målgrupp.

Vid utgången av juni färdigställs i Jyväskylä stadskärna en öppen anstalt och en byrå för samhällspåföljder som ligger nära varandra. Där utvecklar man nya, smidiga arbetssätt när det gäller att rehabilitera klienterna till ett liv utan kriminalitet. Man ska ta fram en modell där en ansvarig anställd handlägger ärenden som gäller fången eller samhällspåföljdsklienten under hela klientrelationen. Det centrala läget bidrar till ett tätare samarbete med samarbetspartners.

Tavastehus nya kvinnofängelse representerar ett nytt anstaltskoncept med en inlärningsmiljö för ett liv utan kriminalitet. Konceptet har tagits fram i samarbete med bland andra Senatfastigheter. Inom projektet Intelligent fängelse har man utvecklat digitala tjänster som ska främja fångens återanpassning i samhället efter anstaltstiden. Varje cell har en egen cellterminal. Dylika lösningar ska framöver utvidgas till andra enheter vid Brottspåföljdsmyndigheten. Byggarbetena blir klara i början av hösten.

Dessutom pågår planeringen för fängelser i Vaala och Uleåborg och en ny förvaltningsbyggnad i Sukeva. Helsingfors byrå för samhällspåföljder flyttar till Helsingfors fängelse när ombyggnadsarbetena är klara. Projektplaneringen för häktet i Vanda är inledd. Utbyggnaden av Vanda fängelse ska råda bot på överbeläggningen i anstalterna i Södra Finland. Antalet häktade ökar i Södra Finland på grund av befolkningsutvecklingen och lagstiftningsmässiga skäl.