Besök av nära anhöriga och barn återupptas i fängelserna med början den 24 juni

Publicerad 17.6.2020

Brottspåföljdsmyndigheten tar bort begränsningar som infördes på grund av coronapandemin. Förvandlingsstraff för böter och ovillkorliga fängelsestraff börjar verkställas igen i och med att beredskapslagen upphört att gälla den 16 juni.

På grund av coronapandemin var Brottspåföljdsmyndigheten nödsakad att införa begränsningar i besök på fängelserna. Nu går man in för att successivt ta bort besöksbegränsningar. I första taget återupptas besök av nära anhöriga och minderåriga barn till intagna från och med den 24 juni.

På Brottspåföljdsmyndigheten ska nu ta en genomgång av alla anvisningar som meddelats på grund av pandemin och de begränsningar som de inneburit. När undantagstillståndet upphört finns inte längre grund för begränsningarna och därför ska de upphävs. Beslut om att ta bort ytterligare begränsningar, bland andra sådana som gäller besök och permissioner, ska fattas på tisdagen efter midsommarhelgen. Antagligen blir begränsningarna slopade inom förloppet av juni månad.

Beslut om återgång till de interna sysselsättningarna i fängelserna har tagits redan tidigare.

Begränsningar tas bort utan att göra avkall på anstaltssäkerheten. Coronaviruset finns alltjämt bland oss, vilket innebär att anvisningar som meddelats i syfte att skydda de intagna och anställda gäller tillsvidare.

De första lindringarna av besöksbegränsningarna gäller besök av nära anhöriga och minderåriga barn, som äger rum under övervakning, samt besök av nära anhöriga. Utöver den intagnes egna barn kan även minderåriga barn till en make som bor i samma hushåll med den intagne vara med på besöket.

Vid besöken ser man till att säkerhetsavstånd och handhygien iakttas. På öppna anstalter kan besöken äga rum utomhus. I så fall ska säkerhetsavstånd beaktas och dessutom kunna övervakas i tillräcklig utsträckning. Vid samtliga besök gäller ett absolut beröringsförbud.

Begränsningarna har varit omfattande i fängelserna. Till exempel permissioner har endast beviljats av de mest nödvändiga orsaker, såsom en närståendes begravning.

Det finns inga coronafall i de finländska fängelserna. Beredskapsgruppen följer läget med coronaviruset och konsekvenserna som lindringarna resulterar i i slutna respektive öppna anstalter och i byråerna för samhällspåföljder samt utfärdar anvisningar till brottspåföljdsområdena och enheterna. I fängelserna finns många personer som tillhör riskgrupper.

Verkställighet av förvandlingsstraff för böter och ovillkorliga fängelsestraff återupptas

Antalet intagna i de finländska fängelserna har minskat med inemot 500 personer från mars månad. I nuläget finns det ca 2 100 intagna i de finländska fängelserna, av vilka 239 har fått övervakad frihet på prov.

Sammanlagt kring 1 400 förvandlingsdomar för böter ska komma in för verkställighet efter att begränsningarna upphört.

På grund av att beredskapslagen och undantagsförhållandena upphört att gälla återupptas verkställighetsåtgärderna med början den 16 juni. Försoningskön som bildats ska avvecklas under kontrollerade former. Åtgärderna periodiseras över en längre tid inom ramen för lagen. Antalet tillgängliga platser i fängelserna och resurserna i de olika genomförandefaserna ska beaktas. En viss flexibilitet skapas av möjligheten att slå ut inställelsetidpunkterna över en längre tidsperiod och disponera över platserna på riksomfattande nivå.

Verkställighetsprocesser som blev avbrutna när begränsningarna infördes vidtar nu, och domar som vunnit laga kraft under begränsningstiden börjar verkställas. Indragna efterlysningar på fängelsedömda kommer att sättas i kraft senast under vecka 26, och efterlysningar på dem som inte inställt sig ska likaså träda i kraft.

I alla åtgärder tas hänsyn till de anställdas och klienternas säkerhet.

Regeringen beslutade genom lag om senareläggning av verkställighet av förvandlingsstraff för böter och ovillkorliga fängelsestraff fram till utgången av juli på grund av coronapandemin. Syftet var att begränsa nyintagningar och på så sätt minimera effekterna av coronavirusepidemin och få mer plats på fängelserna.

Ytterligare uppgifter lämnas av

generaldirektör Arto Kujala, tel. +358 29 56 88500

Säkerhetsdirektör Ari Juuti, tel. +358 29 56 88456