Utvecklingsprojekt för klientkommunikation främjar klientorientering

Publicerad 26.6.2020

Brottspåföljdsmyndighetens projekt för utveckling av kommunikationen med klienterna inleds med en enkät som riktas till personalen och klienterna. Målet är att effektivisera, förenhetliga och samordna kommunikationen till brottspåföljdsklienterna.

Med klienter avses här brottspåföljdsklienter, det vill säga intagna i fängelser och samhällspåföljdsklienter. Inom projektet ska man ta fram en riksomfattande processbeskrivning som gäller klientkommunikationen och som ska fungera som grund för kommunikationen också efter att projektet avslutats. Dessutom ska man utveckla kommunikationsmaterial som är avsett för klienterna.

— Det är en sak som är aktuell och viktig i högsta grad. Projektet genomförs i samverkan med medarbetare inom myndigheten som har olika bakgrund. Dessutom ska vi be intagna och samhällspåföljdsklienter komma med kommentarer när det gäller hur vi ska utveckla kommunikationen, så att vi ska få en så mångsidig bild som möjligt av klienternas behov när det gäller vår kommunikation. Kommunikationen har ökat i betydelse i varje brottspåföljdsanställds arbetsbild till följd av att coronapandemin bröt ut och EU:s tillgänglighetsdirektiv trädde i kraft, och därför är det bra att jobba vidare med saken inom en större grupp. Tillgänglighetsdirektivet innebär för oss till exempel att språket och det övriga innehållet i webbtjänsterna ska vara klart och lättillgängligt, säger kommunikationsexperten och projektchefen Anna Kotaviita från Brottspåföljdsmyndigheten.

Under sommaren ska man genomföra en enkät om klientkommunikation som riktas till klienterna och personalen, och på hösten fortsätter man med temaintervjuer.

— I projektet ska man definiera vad klientkommunikation inom Brottspåföljdsmyndigheten är för något. Man ställer frågan också i personalenkäten och vi hoppas på att så många som möjligt ska besvara den. I arbetsgrupperna inom projektet tror vi att ett gemensamt språk och en gemensam verksamhetsmodell gör att vårt arbete går smidigare och jämlikheten mellan klienterna blir större, menar Kotaviita.

I projektet ska också sättas upp en webbplats avsedd för klienterna inom ramen för Brottspåföljdsmyndighetens webbplats, och där ska man berätta om hur man avtjänar straff på lättillgängligt sätt på klarspråk. För personalens behov skapas en bank på intranätet med material för klientkommunikation.

— Det finns en hel rad skäl varför jag vill vara med och utveckla vår klientkommunikation. Det handlar bland annat om att skapa enhetlighet när det gäller den information, anvisningar och blanketter som vi har. Jag är gärna med och bidrar till att ta fram gemensamma spelregler och en skapa en korrekt bild av Brottspåföljdsmyndigheten när man berättar genuint om saker som de är, berättar planerare Kielo Surakka från byrån för Södra Finlands brottspåföljdsregion.

Projektet började planeras redan i fjol, men på grund av coronapandemin har man varit nödsakad att senarelägga starten till sommaren. Projektet avslutas vid utgången av 2021.

För mer information kontakta

Anna Kotaviita, kommunikationsexpert, projektchef
anna.kotaviita@om.fi, 050 598 3210
anträffbar den 26 juni och från den 30 juli framåt

Päivi Kaikkonen, kommunikationschef
paivi.kaikkonen@om.fi, 050 331 0067
anträffbar till den 14 juli

Kielo Surakka, planerare
kielo.surakka@om.fi, 050 442 0893
anträffbar till den 24 juli

Markku Kuikka, biträdande direktör för viss tid för Kervo fängelse
markku.kuikka@om.fi, 050 4066 780