Antalet intagna har gått upp, återfallsbrottslighet minskar

Publicerad 7.7.2020

Brottspåföljdsmyndighetens statistiska årsbok 2019 har kommit ut med uppdaterade uppgifter om myndighetens verksamhet och antalet klienter och intagna. Antalet personer dömda för våldsbrott gick ner och det genomsnittliga antalet fångar och samhällspåföljdskunder ökade. På lång sikt har återfall i brott minskat.

Antalet personer som dömts för våldsbrott uppvisar en fortfarande nedgående tendens

Bortsett en mindre ökning under 2016 och 2019 har det genomsnittliga antalet intagna i finländska fängelser sjunkit från och med 2005. Fångarna var i snitt 2 952 per dag år 2019, vilket är 40 fler än under det föregående året. Ökningen av antalet intagna berodde i huvudsak på det ökade antalet häktade.

Det dagliga genomsnittliga antalet häktade (639) steg med 17 procent jämfört med året innan. Ökningen beror på reformen som trädde i kraft vid ingången av 2019 och som ledde till en minskning i antalet häktade som förvaras i polisens lokaler. Däremot minskade antalet dömda fångar ytterligare under 2019 och var i snitt 2 247 per dag.

Dömda för våldsbrott utgör den största gruppen bland fångarna, även om deras andel har kommit ner sedan början av 2010-talet. År 2019 var de en dryg tredjedel av fångarna dömda för våldsbrott (21 % för brott mot liv och 16 % för misshandelsbrott). Andelen dömda för narkotikabrott har gått upp. De utgjorde år 2018 en dryg femtedel (21 %) av det totala antalet dömda fångar. Genomsnittsåldern för dömda fångar låg på 37,2 år.

Vid utgången av 2019 fanns det 14 byråer för samhällspåföljder och 26 fängelser i landet. Totalt 67 procent av fångplatserna fanns på slutna anstalter och 33 procent på öppna anstalter eller öppna fängelseavdelningar.

Genomsnittlig strafftid 10,9 månader

Andelen förstagångsintagna har under den senaste tioårsperioden stigit från 32 till 38 procent. Kvinnliga fångar var 228 i genomsnittligt dagligt antal under 2019. Utlänningarna utgjorde 17 procent av den totala fångpopulationen.

Totalt 5 807personer frigavs från fängelserna år 2019, av dessa 3 138 var dömda fångar, 1 389 var bötesfångar och 1 280 var häktade. Drygt 40 procent (1 316) av frigivna dömda fångar hade avtjänat straff i högst tre månader och tolv procent (363) i över två år. Den genomsnittliga längden på strafftiden var 10,9 månader.

Antalet samhällspåföljdsklienter ökar

Antalet samhällspåföljdskunder vände för första gången uppåt efter en tioårig nedåtgående tendens. Ökningen berodde till stor del på att antalet klienter inom samhällstjänst ökade och var sju procent mer jämfört med året innan. Antalet samhällspåföljdsklienter var i genomsnitt 3 031 per dag 2019. Det vanligaste primära brottet hos dömda i samhällstjänst är trafikfylleri (42 %). Näst största grupperna är dömda för egendomsbrott (20 %) och dömda för våldsbrott (14 %). I genomsnitt drygt hälften av samhällspåföljdsklienterna är arbetslösa.

Mindre återfall i brott

Återfallsbrottsligheten har minskat med sju procentenheter bland dömda fångar frigivna under perioden 2006 till 2014. Den största förändringen har skett hos förstagångsfrigivna och kvinnliga fångar. Under de senaste statistikåren har återfall stabiliserats kring 60 procent. De viktigaste faktorerna som varslar om återfall är fångens kriminella historia och ålder: fångar med många intagningar har en stor återfallsrisk, och unga personer återvänder mera sannolikt till fängelset än äldre.

Brottspåföljdsmyndighetens statistiska årsböcker

För mer information kontakta

Marja-Liisa Muiluvuori
marja-liisa.muiluvuori@om.fi, 358 50 531 7985
anträffbar t.o.m. den 9 juli och fr.o.m. den 13 augusti

Peter Blomster
peter.blomster@om.fi, +358 50 339 6394
anträffbar t.o.m. den 17 juli

Tuomas Laurila
tuomas.laurila@om.fi, +358 50 304 2068