Justitieministeriet: CPT inspekterar slutna anstalter i Finland

Publicerad 7.9.2020

Europarådets kommitté mot tortyr och omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning (CPT) gör ett inspektionsbesök i stängda anstalter i Finland den 7–18 september. Kommittén har till uppgift att skydda frihetsberövade personer mot omänsklig eller förnedrande behandling. Detta är den sjätte periodiska inspektionen i Finland

Kommittén granskar till exempel fängelser, polisarrester, utlänningsförvar och psykiatriska sjukhus. Syftet är att undersöka hur personer som är intagna på anstalter behandlas och att vid behov lägga fram förslag till förbättringar.

Denna gång inspekteras Åbo fängelse, ett antal polisinrättningar i Åbo och huvudstadsregionen, utlänningsförvaret i Krämertsskog i Helsingfors samt Sippola skolhem i Kouvola. Under sitt besök kan kommittén också utan förvarning besöka andra slutna anstalter.

Som avslutning på sitt besök rapporterar kommittén sina preliminära iakttagelser till ledningen för justitieministeriet, inrikesministeriet och social- och hälsovårdsministeriet. Ungefär sex månader efter besöket färdigställs den egentliga inspektionsrapporten, i vilken CPT kan ge medlemsstaterna rekommendationer och anmärkningar eller begära ytterligare utredningar. Inom ett halvt år därefter ska Finland lämna en redogörelse för de åtgärder som vidtagits med anledning av rekommendationerna.

Finland har beslutat att kommitténs preliminära iakttagelser, inspektionsrapporten och Finlands svar på den är offentliga.

Kommittén gjorde sitt senaste inspektionsbesök i Finland 2014.

Pressmeddelanden i justitieministeriets sidorna

Ytterligare upplysningar:
justitieministeriet
Paulina Tallroth,regeringsråd
tfn 0295 150 146, fornamn.efternamn@om.fi

Information om CPT:s inspektionsbesök i Finland (Europarådets webbplats på engelska)

Justitieministeriets pressmeddelande 6.10.2015: Finland rapporterade om åtgärderna för att utveckla förhållandena i slutna anstalter