Fängelsetiden som en möjlighet – gemensamma kunder i nätverk som stöder social delaktighet och sysselsättning (2016–2019)

Målet för projektet Fängelsetiden som en möjlighet är att personer med brottslig bakgrund bättre ska kunna integreras i samhället och lösgöra sig från brottslighet genom kundarbete, nya serviceformer, nätverkssamarbete, gemensam utveckling och rekommendationer. De långsiktiga målen är att främja dömda personers möjligheter till ett brottsfritt liv, social delaktighet och sysselsättning med hjälp av rehabilitering, delaktighet, utbildning och arbetslivstjänster.

Brottspåföljdsmyndigheten, Stiftelsen för Rehabilitering, Hälsovårdsenheten för fångar vid Institutet för hälsa och välfärd (THL/VTH), ViaDia ry och Helsingfors Diakonissanstalt har beviljats finansiering från Europeiska socialfonden för att främja delaktigheten hos personer med brottslig bakgrund och därigenom minska återfallsbrottslighet för åren 2016−2019. Under dessa år satsar Europeiska socialfonden via social- och hälsovårdsministeriet samt de som genomför projektet genom egen finansiering cirka två miljoner euro i projektet.

Målet är att:

 1. utveckla genomslagskraftiga, tidsmässigt rätt insatta och kostnadseffektiva servicevägar som stöder delaktighet och sysselsättning.

 2. producera information om arbets- och funktionsförmågan hos fångar som friges i syfte att ordna tjänster.

 3. utarbeta rekommendationer för olika myndigheter i syfte att utveckla och stärka samarbetet och därigenom förbereda sig på den kommande social- och hälsovårdsreformen.

Varje del av projektet har dessutom egna specialmål:

   • THL:s delprojekt producerar ett gemensamt verktyg för bedömning av arbets- och funktionsförmågan för Brottspåföljdsmyndigheten, kommunerna, arbets- och näringsbyråerna, arbetskraftsservicen och andra aktörer att användas vid arbete med personer med brottslig bakgrund.

   • Målet för Stiftelsen för Rehabiliterings delprojekt är att säkerställa att alla de som är verksamma inom nätverket har kunskap om nätverksarbetet samt kännedom om social- och hälsovårdstjänsterna, arbetskraftstjänsterna, tredje sektorns verksamhet och möjligheter samt de rehabiliterande innehållen i påföljderna. Stiftelsen för Rehabilitering svarar även för projektutvärderingen.

   • Inom ViaDia ry:s delprojekt erbjuds arbetsverksamhets-, dagaktivitets-, grupp- och boendetjänster med låg tröskel till personer med brottslig bakgrund. Tjänsterna utvecklas i nätverkssamarbete på ViaDia ry:s Varikko-enheter, där människor utrustas för delaktighet, arbete och en god vardag.

   • Helsingfors Diakonissanstalts delprojekt utvecklar arbetet som utförs med unga romer med brottslig bakgrund i huvudstadsregionen.

   • I Brottspåföljdsmyndighetens delprojekt utvecklas genomslagskraftiga och tidsmässigt rätt insatta vägar som stöder rehabilitering och sysselsättning genom nätverkssamarbete mellan Brottspåföljdsmyndigheten, sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen samt organisationer inom tredje sektorn och organisationer som erbjuder kamratstöd. Ett praktiskt mål är även att kundkriterierna för tjänster i framtiden ska tillämpas enhetligt inom samarbetsnätverket. Av nätverken som erbjuder sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen medverkar Egentliga Finlands nätverk, Mellersta Finlands sydliga nätverk och mellersta Nylands nätverk. Samarbete utförs även med andra nätverk som erbjuder sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen. Specialteman i Brottspåföljdsmyndighetens delprojekt är mångkulturalism och könssensitivitet.

Videon om projektet: I samarbete mot ett liv utan kriminalitet

Ytterligare information: Projektledare Johanna Lähdeaho, johanna.lahdeaho(at)om.fi, tfn +358 50 3515468

Projektledare 1.10.2016-31.5.2019 Kati Kaarlejärvi

Projektets offentliga namn:
Fängelsetiden som en möjlighet! Gemensamma kunder i nätverk som stöder social delaktighet och sysselsättning

Startdatum 1.10.2016.
Slutdatum 31.12.2019.
Verksamhetslinje 5. Social delaktighet och kampen mot fattigdom
Specialmål 10.1. Förbättra arbets- och funktionsförmågan hos personer som står utanför arbetslivet
Huvudfinansiär: Europeiska socialfonden via SHM


 
Publicerad 12.12.2019