Samarbete, övervakning och allsidig rehabilitering

En undersökning om kombinering av övervakad frihet på prov med missbrukarrehabilitering Teemu Rantanen, Minna Lindqvist, Janika Lindström, Pertti Vuorinen, Antti Weckroth

Teemu Rantanen, Minna Lindqvist, Janika Lindström, Pertti Vuorinen, Antti Weckroth
Teemu Rantanen, Minna Lindqvist, Janika Lindström, Pertti Vuorinen

Övervakad frihet på prov är en form av straff som infaller i slutfasen av ovillkorligt fängelse och som innebär att fången i fråga befinner sig utanför anstalten under teknisk eller någon annan övervakning. Övervakad frihet på prov har som syfte att stödja fången i övergången från fängelse till frihet. Enligt en undersökning av brottspåföljdsklienternas hälsa har en stor del av klienterna missbruksproblem. Därför kan utvecklingen av missbrukarvård vid övervakad frihet på prov uppfattas som ett viktigt utvecklingsobjekt.

Denna undersökning fokuserar på frågan om rehabiliteringen av klienterna främjas av övervakad frihet på prov med och därtill relaterad missbrukarvård. Dessutom granskas samarbetet mellan olika aktörer vid planläggning och genomförande av missbrukarrehabilitering under övervakad frihet på prov och övervakningens betydelse. Forskningsmaterialet består av intervjuermed klienter (N=12), intervjuer med medarbetare i missbrukarvården (N=12), utfrågningar hos kommunernas missbrukartjänster (N=74) och material från systemet för fånginformation under perioden 2011 – 2014 (N=2088).

Enligt forskningsresultaten stödjer övervakad frihet på prov och därmed sammanbunden missbrukarvård på flera sätt rehabiliteringen av klienterna. Det gäller inte bara att förebygga återfallskriminalitet och främja nyktrare livsföring. Det gäller också att på ett mera övergripande plan stödja återuppbyggnaden av vardagslivet. Genom övervakad frihet på prov kan tjänster i missbrukarvården också erbjudas sådana klienter som annars skulle förbli ouppnåeliga. De sistnämndas motivation för förändring uppkommer vanligen först under rehabiliteringsprocessens gång när det blir möjligt att bearbeta frågorna i nyktert tillstånd. Enligt forskningsresultaten kan förändringen uppfattas som en process som för några personers del inleds som nykterhet redan under fängelsetiden och därefter kontinuerligt fortsätter under tiden av övervakad frihet på prov.

Materialet visar särskilt på goda exempel på nyttan av intensiv och gruppvis missbrukarvård både i öppen och anstaltsrelaterad rehabilitering. Stöd från likställda är också för många en faktor som klart stödjer rehabiliteringen. Den övervakning som är relaterad till frihet på prov framträder som en rehabiliteringsfrämjande faktor i materialet. Övervakningen garanterar klienternas nykterhet. Därmed blir det möjligt att fokusera på rehabilitering i missbrukarvården.

Å andra sidan vittnar materialet också om brister i kunskap och stöd vid beredningen och planläggningen av villkorlig frihet på prov. De intagnas deltagande i planläggningen av vården förverkligas inte heller alltid. Trots att det alltjämt finns frågor som kräver utveckling kan övervakad frihet på prov med därtill sammankopplad missbrukarvård anses vara god praxis med tanke på rehabiliteringen av klienterna.


Publikationen på finska. (pdf, 5.55 Mt)

 
Publicerad 7.2.2017