Att ta del i sitt eget liv – Work out -programmet som stöd för unga fångar

Riitta Granfelt,
Järvenpään sosiaalisairaala

Denna utvecklingsstudie som behandlar WOP-projektet (Work Out Project) vid Kervo fängelse och som finansierats av justitieministeriets kriminalpolitiska avdelning genomfördes från den 1 mars 2007 till den 28 februari 2008 av forskningsenheten vid Träskända socialsjukhus. Det kvalitativa forskningsmaterialet består av intervjuer med anställda som jobbat med WOP-projektet, med fångar och med frigivna unga. Intervjumaterialet kompletteras av projektrapporter och ett observationsmaterial. Syftet med undersökningen är att producera kunskap om rehabilitering av unga fångar, förberedelse av fångarna för friheten och yrkesmässigt stöd efter frigivningen. Kunskapen från projektet ska användas vid utveckling av helhetsinriktad rehabilitering av unga fångar, men också på ett mera allmänt plan i fångvården.

Avdelningsrehabilitering och därmed sammankopplat yrkesmässigt stöd efter frigivningen är en helhet där olika sektorer (arbete med individer, familjer, gemenskaper och nätverk) ska stödja varandra. Tack vare arbetsgruppens psykoterapeutiska kunnande var fångarnas psykiska problem inte ett hinder för deltagande i rehabiliteringen. Samarbetet med en medarbetare i fängelseprojektet fortsatte omedelbart efter frigivningen, och därför var det möjligt att snabbt ingripa och ge intensivt stöd i krissituationer. Medarbetaren i projektet var verksam både som närarbetare för den unge frigivne och som ansvarig person i myndighetsnätverket. I projektarbetet har det varit möjligt att stödja de frigivna när de stegvis finner sin plats i utbildning och förvärvsliv, även om resurserna att befästa färdigheter för arbetslivet är högst begränsade på en sluten anstalt.

WOP-projektet påvisar att en långsiktig och helhetsinriktad rehabilitering kan genomföras också på slutna anstalter, även om miljön på en öppen anstalt ger bästa möjligheter för individuella program som förbereder de intagna för friheten. WOP-programmet kan tillämpas när rehabilitering av kvinnliga fångar utvecklas. Det kan också bearbetas som en del av rehabiliteringen på stora slutna anstalter, vilket skapar större förutsättningar att göra upp välfungerande planer för strafftiden för långtidsfångar. Rehabiliteringsexperter, men också övervakningspersonal som engagerar sig i rehabiliterande verksamhet, spelar en viktig roll när programmet genomförs.

Publikationen på finska (pdf, 0.57 Mt)


 
Publicerad 2.1.2014