En dialogisk utvärdering av relationen mellan klient och anställd i kriminalvården

Minna-Kaisa Järvinen
Brottspåfäljdsverkets publikationer 1/2007

Referat

Syftet med undersökningen är att införa klienternas och de anställdas röst i utvecklingsarbetet i kriminalvården. Den expertis som delas av klienter och anställda spelar en viktig roll både i studiens frågeställning och innehållsliga tema, dvs. samarbetsrelationerna. I undersökningen utreds de frågor som klienterna och de anställda anser vara betydelsefulla i samarbetet och samarbetsrelationernas mångskiftande karaktär i kriminalvården. Dessutom prövas en ny forskningsapproach. I studien ställs frågan om en dialogisk utvärdering är en verksam metod i kontexten av kriminalvård.

Forskningsmaterialet omfattar nio utvärderingssituationer där klienten och den anställde analyserar samarbetsprocessen tillsammans med forskaren. I dialogisk utvärdering byggs utvärderingskonstellationen upp i syfte att stödja dialogen. Forskaren går in för att göra den dialogiska och flerstämmiga karaktären av samarbetet möjlig och försöker främja bemötandet av den andra partens kommentarer.

Viktiga faktorer i samarbetet mellan klient och anställd är själva samarbetsrelationen med dess olika element: förtroende, interaktion, permanens och sammanslutning. Det första mötet är för många en viktig erfarenhet som inverkar på hur samarbetsrelationen byggs upp. Klienterna uppskattar det stöd de får både när det gäller enskilda praktiska frågor och den övergripande förändringen i livet. Genom straffet skapas ramarna för samarbete och förändring, men också de straffelement som stannar upp klienten, förpliktar honom eller henne och gör nya saker möjliga anses viktiga.

Klienter och anställda har olika infallsvinklar när det gäller samarbetsrelationen. Klientens samarbets-, förpliktelse-, kris- och förändringsorientering återspeglar hans eller hennes relation till samarbete och förändring. Den anställdes arbetsdistans – frågan om det gäller när- eller distansarbete – återspeglar den anställdes avstånd från klientens ansträngningar att genomföra en förändring. Kombinationen av dessa olika unfallsvinklar hos klienter och anställda skapar olikartade samarbetsrum som divergerar i termer av samarbete, aktiviteter, förändring, användning av nätverk och dialog. De olika samarbetsrummen har benämnts förpliktelse-, distansstyrnings-, indirekta, akut- och aktivitetsrum.

Ett samarbete som producerar förändring förefaller anknyta till följande element: förtroende, interaktion, informalitet, permanens, sammanslutning, närar bete, kriser som gemensamt övervunnits, dialog, samarbete mellan klient och anställd, stöd till klienten och användning av nätverk. Samarbetsrelationen och samarbetets dialogiska karaktär är i sig viktiga element, när effektiviteten i kriminalvårdsarbetet övervägs.

Dialogisk utvärdering är en verksam metod i kontexten av kriminalvård. Genom den är det möjligt att skaffa information som grundar sig på delad expertis. Dialogisk utvärdering kan i bästa fall göra dialogisk reflexion och flerstämmighet möjliga. På så sätt är det möjligt att förstärka svaga, vanligen marginella, röster. Delad expertis öppnar möjligheter för arbete med klienter, utvärdering, forskning och samfällt utvecklande av arbetet.

Seriens namn: Brottspåfäljdsverkets publikationer
ISBN:978-951-53-2922-6
ISSN: 1458-4131
Antal sidor: 164
Språk: Finska
Förlag: Brottspåföljdsverket
Distribution: Brottspåföljdsverket

 
Publicerad 2.1.2014