På vägen mot kognitiv behandling i kollektiv? En undersökning för utvärdering och utveckling av den rusmedelsfria avdelningen i Helsingfors fängelse

Jouni Tourunen och Jussi Perälä

Brottspåföljdsverkets publikationer 2/2004

Sammanfattning

Denna undersökning är en utredning som Brottspåföljdsverket beställt hos forskningsenheten vid Järvenpää socialsjukhus. Undersökningen utreder verksamheten och vårdprogrammet på den rusmedelsfria avdelningen i Helsingfors fängelse och skall tjänstgöra som grund för det vidare utvecklingsarbetet. Utredningen fokuserar särskilt på resursallokeringen på avdelningen, på hur de teoretiska referensramarna tillämpas på vårdprogrammet på avdelningen, på hur fångarna väljs ut till avdelningen, på hur tvärprofessionella kunskaper utnyttjas i arbetsgruppens arbete på avdelningen och på hur effekten av avdelningens arbete skall höjas. Utvärderingen grundar sig på arbetsgruppens egen värdering av det egna arbetet ( bl.a. den s.k. SWOT-analysen och ITE-utredningen), tematiska intervjuer med de intagna på avdelningen, deltagande observation samt statistik och dokument från avdelningen.


Arbetsgruppen på avdelningen och de intagna bedömer den egna och avdelningens verksamhet öppet, mångsidigt och realistiskt i undersökningen. Utredningen visar klart hur krävande och sårbar missbrukarrehabiliteringen är i den verksamhetsmiljö som ett fängelse erbjuder. Det är svårt för de anställda att vid sidan av sina andra arbeten koncentrera sig på att utveckla ett särskilt verksamhetsfält på avdelningen, och det är svårt för de intagna att lösgöra sig från fängelse- och fångkulturens band. Men den drogfria avdelningen har en etablerad ställning och struktur i fängelset. En tillräcklig mängd av fångar med missbruksproblem uppsöker avdelningen. Medlemmarna i arbetsgruppen på avdelningen har en mångsidig utbildning, erfarenhet och professionellt kunnande. Med hänsyn till missbrukarrehabiliteringen har avdelningens natur och innehållet i vårdprogrammet emellertid inte ännu tydligt byggts upp (“profilerat sig”), och resursallokeringen på avdelningen överensstämmer inte i alla avseenden med de rekommendationer som gäller kvaliteten på tjänster till missbrukare.


De yttre ramarna och de professionella kunskaperna för en utveckling av avdelningen i riktning mot kognitiv behandling i kollektiv finns till, men villkoren för ett effektivt utnyttjande av ramarna och kunskaperna har varit begränsade. Utvecklingsarbetet kräver bl.a. att en gemensam handledning och utbildning startas och att allokeringen av resurser befästs så att arbetsgruppen skall ha möjlighet (tid) att definiera ett gemensamt mål, att systematiskt uppfölja och utvärdera det egna arbetet, att på ett tvärvetenskapligt men enhetligt sätt angripa problemen samt att tydligare tillämpa den önskade teoretiska referensramen (kognitiv inriktning och behandling i kollektiv) på avdelningens arbete. Detta kräver att arbetsgruppen förbinder sig att arbeta på lång sikt samt att anstalten och brottspåföljdsverket förbinder sig att garantera tillräckliga verksamhetsbetingelser.


Namnet på serien: Brottspåföljdsverkets publikationer
ISBN: 951-53-2601-X
ISSN: 1458-4131
Totalt sidantal: 104
Språk: Finska
Förlag: Brottspåföljdsverket
Distribution: Brottspåföljdsverket

 
Publicerad 31.12.2013