Lagöverträdares projekt 1996-2002

Referat
På uppdrag av projektet I samarbete för ett liv utan brott har man gjort en utredning för kriminalvårdsväsendet om projekt riktade till lagöverträdare under perioden 1996–2002. Målsättningen har varit att sammanfatta uppgifter om antalet projekt genomförda bland lagöverträdare och/eller svårt utslagna, genomföringsområden och metoder samt slutsatser för projekten. Resultaten från utredningen skall utnyttjas vid utarbetande av regionala projekt inom ramen för projektet I samarbete för ett liv utan brott. Motsvarande genomgripande utredningar om projekt riktade till lagöverträdare har inte gjorts tidigare.

I utredningen ingår följande uppgifter om projekten: ett register över projekten, sammanfattningar om mål och slutsatser för projekten samt en förteckning över material och/eller rapporter som tagits fram i samband med de olika projekten. Utredningen innehåller dessutom en genomgripande bedömning av erfarenheter från projekten med hänsyn till behoven inom projektet I samarbete för ett liv utan brott och även allmänt med tanke på erfarenheterna från projekten.

Som material har man använt resultaten från en enkät gjord i samband med utredningen och rapportmaterial från 28 projekt, varav hälften var slutförda och hälften pågick ännu. Cirka två tusen personer har medverkat i projekten som kostat inemot 60 miljoner mark motsvarande cirka tio miljoner euro.

Utgående från material som tagits fram i projekt som ingick i utredningen verkar de strategiska utvecklingsobjekten för projekt som skall riktas till lagöverträdare finnas på följande fyra områden:
1. Handledning samt utveckling och introducering för allmännare bruk av ett handlag som går ut på individuell handledning i användning av tjänster. I den individuella handledningen skall mer än tidigare betonas vikten av en kundrelation som bygger på förtroende mellan kund och anställd, vikten av de anställdas engagemang och roll som advokat för kunden samt utvecklande av ett välfungerande och diversifierat servicenätverk.
2. Fördjupande och utvecklande av ett kundorienterat och behovsbaserat nätverkssamarbete med parternas äkta engagemang i samarbetet som också frambringar konkreta alternativ för uppbyggande av vägar för kunderna.
3. Ökning av skräddarsydda tjänster för lagöverträdare och utvecklande av existerande tjänster avsedda för diverse specialgrupper med möjlighet för lagöverträdare att delta i dem.
4. Förbättrande av projektarbete och utvecklingsarbete i allmänhet, koordinering av verksamheten och spridning och integrering av erfarenheter och resultat. De centrala utvecklingsobjekten inom projektarbete hänför sig till uppställning av mål och bedömning av resultat. Avsaknad av konkreta mål försvårar bedömningen av resultat och verkningar och i detta hänseende är de tätt förknippade med varandra. Denna aspekt betonas särskilt av det faktum att resursallokering för verksamheten mer än tidigare betingas av uppnådda resultat.

I slutet av rapporten redogörs för erfarenheter av och utvecklingsbehov för beprövade metoder för kundarbete och projektarbete.

Seriens namn:
Brottspåföljdsverkets publikationer
ISSN 1458-4131, ISBN 951-53-2441-6

 
Publicerad 5.12.2013