”Att jag skulle lära mig leva med mitt beroende”

En studie av missbrukarrehabilitering av kvinnliga intagna i Vånå fängelse
Riitta Granfelt

Brottspåföljdsverkets publikationer 2/2007

Referat

Denna undersökning är inriktad på utveckling och utvärdering. Undersökningen genomfördes av forskningsenheten vid socialsjukhuset i Träskända på beställning av Brottspåföljdsverket. Undersökningen fokuserar på ett program som förbereder kvinnliga intagna missbrukare för friheten. Programmet tillämpas på avdelningen i Vånå vid Vånå fängelse. Programmet granskas som en del av den rehabiliterande verksamheten för kvinnliga intagna vid Tavastehus fängelse. Den viktiga frågan är hur programmet för missbrukare på avdelningen i Vånå intar sin plats i den kontinuerliga missbrukarrehabilitering som grundar sig på rehabilitering i slutet fängelse, rehabiliterande verksamhet på den öppna avdelningen i Vånå och rehabilitering på anstalt efter tiden i öppet fängelse eller
stödåtgärder i frihet. För det andra har problemet angripits som en del av den totala verksamheten på avdelningen i Vånå: hur gestaltas programmet för missbrukare i befattningsbeskrivningen för olika yrkesgrupper och hur väl kan man integrera anstaltens två grundläggande uppgifter, straffverkställighet och rehabilitering. För det tredje undersöks programmets betydelse för de deltagande kvinnorna särskilt med hänsyn till rusmedelsberoendet, men också med hänsyn till den totala livssituationen.

Undersökningen genomfördes med en etnografisk approach. Den tillämpade forskningsmetoden består av deltagande observation och intervjuer. Den deltagande observationen hänför sig till perioden mellan den 6 oktober 2005 och den 27 april 2006 och fokuserade på två kurser för missbrukare som hade till uppgift att förbereda de intagna för frihet. Intervjumaterialet omfattar intervjuer med kvinnliga intagna som deltog i programmet och med de anställda på avdelningen i Vånå. Med hänsyn till tanken om kontinuerlig rehabilitering var det också nödvändigt att orientera sig i missbrukarrehabiliteringen vid Tavastehus fängelse. Därför omfattar intervjumaterialet också intervjuer med vägledare för missbrukare, psykologer och mentalvårdare vid Tavastehus fängelse. Syftet med undersökningen är att berika utvecklingsarbetet i fångvården med de anställdas empiriska kunskap och de kvinnliga intagnas synpunkter på den missbrukarrehabilitering som de genomgår.

Den vagt strukturerade modell för missbrukarrehabilitering som för närvarande utarbetas på avdelningen i Vånå förefaller fungera väl i rehabiliteringen av kvinnliga intagna missbrukare. De grundläggande villkoren för högklassig rehabilitering består av kunskap i den kognitiva referensram som ligger till grund för programmet. Dessutom spelar instruktörernas interaktiva förmåga en stor roll. Kvinnliga intagna har många psykiska problem och skräck för social interaktion. Rehabilitering i form av grupparbete lämpar sig inte för alla, dessutom krävs det arbete på det individuella planet. I missbrukarrehabilitering för kvinnliga intagna accentueras betydelsen av multiprofessionellt samarbete för att det skall vara möjligt att bättre än i dag gripa sig an helheten av missbruks- och psykiska problem.


Seriens namn: Brottspåfäljdsverkets publikationer
ISBN:978-951-53-2924-0
ISSN: 1458-4131
Antal sidor: 155
Språk: Finska
Förlag: Brottspåföljdsverket
Distribution: Brottspåföljdsverket

 
Publicerad 2.1.2014