3/2004 Att bygga stigar mellan huvudvägarna. En utvärdering från utvecklingsprojektet för arbete med missbrukare i kriminalvården

Mikko Reijonen, Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia

Brottspåföljdsverkets publikationer 3/2004

Sammanfattning

Ett utvecklingsprojekt för missbrukarvården genomfördes i kriminalvårdsväsendet av distriktsbyråerna i huvudstadsregionen mellan december 2001 och 2004. Syftet med projektet var att säkerställa oavbruten vård för klienter med missbruksproblem när de friges under övervakning, att utveckla nya arbetsmetoder för kriminalvårdens verksamhet med missbrukare och att öka kunnandet i arbetet med missbrukare m.m.


Avsikten med denna utvärdering var att skaffa kunskap om de delar av projektet och de arbetsmetoder som verkligen fungerar och om den praxis i arbetet med klienterna som främjar missbrukarrehabiliteringen bland dem som friges från fängelse. Avsikten var dessutom att fästa vikt vid de punkter som bör utvecklas i arbetet. Tre sektorer blev viktiga objekt i utvärderingen: 1) arbetsprocessen i utvecklingsprojektet för missbrukarvården, 2) nätverken för samarbete i projektet och 3) införandet av ett klientperspektiv i projekthelheten. Utvärderingen av projektet varade sex månader, varvid den forskare som genomförde utvärderingen intensivt deltog i projektarbetet under totalt nästan fyra månader. Forskarens infallsvinkel i projektet var konsultativ. Alla fyra projektmedarbetare och totalt fyra klienter intervjuades för undersökningen. Dessutom kartlades verkningarna av projektet genom en enkät som sändes ut till fem personer per post av kriminalvårdsväsendets distriktsbyråer i huvudstadsregionen.

Utvecklingsprojektet för missbrukarvården i kriminalvården har på ett övergripande sätt gått in för att utveckla arbetspraxis i missbrukarvården, att pröva nya modeller för verksamheten och att lansera dem på ett mera allmänt plan i kriminalvården. Det visar sig att en god praxis i utvecklandet av verksamheten är bl.a. uppgörandet av arbetsdelningsplaner, s.k. indelning i boxar, som skall strukturera jobbet för medarbetarna, och välfungerande rådplägningar. Under arbetets gång har projektet byggt upp ett åskådligt samarbetsnätverk mellan social- och missbrukarvården och kriminalvården. Projektet har också på ett mera allmänt plan främjat lanseringen av arbetsmetoder av nätverkskaraktär. Även projektklienterna har upplevt att projektets verksamhet stödjer och klargör deras livssituation. Ett särskilt tack har klienterna riktat till medarbetarna för att de haft tillräckligt tid att fördjupa sig i klienternas angelägenheter.


Namnet på serien: Brottspåföljdsverkets publikationer
ISBN: 951-53-2647-8
ISSN: 1458-4131
Totalt sidantal: 59
Språk: Finska
Förlag: Brottspåföljdsverket
Distribution: Brottspåföljdsverket

 
Publicerad 31.12.2013