Hurdan roll spelar socialt arbete och socialt stöd vid reducering av återfallsbrottslighet?

Brottspåföljdsmyndighetens publikationsserie, 1/2014

Henrik Linderborg, Tytti Lassila och Mari Suonio

Behovet att utreda brottspåföljdssektorns sociala roll och uppgifter har ökat i takt med att de förväntningar som inriktas på branschen har vuxit. Brottspåföljdssektornas sociala roll och uppgifter kan beroende av perspektiv förstås på flera olika sätt. I denna publikation granskas frågan från perspektivet av socialt stöd och socialt arbete.

I publikationen kartläggs det sociala perspektivet: betydelsen av och innehållet i socialt arbete och socialt stöd och deras uttrycksformer i kontexten av brottspåföljdsbranschen. Publikationen försöker ge svar på bl. a. följande frågor. Hurdan roll spelar socialt arbete och socialt stöd i reduceringen av återfallsbrottslighet och vilka är uppgifterna i detta hänseende? Vilka är det sociala arbetets objekt och metoder i brottspåföljdsbranschen? Hurdan referensram tillämpas i arbetet? Hur har sociala aspekter och socialt stöd utformat sig som en del av verksamheten i brottspåföljdsbranschen?

Med socialt stöd uppfattas sådana former av stödjande arbete som går in för att främja individens funktionsförmåga, sociala överlevnad och välmåga i brottspåföljdssektorn. Socialt arbete är en väsentlig utrycksform för begreppet "social". Syftet med socialt arbete är att främja välmågan hos individer, grupper och samfund genom att tillämpa övergripande kunnande och metoder. Socialt arbete och stöd tar sig uttryck inte bara i konkreta åtgärder, såsom förberedelser inför friheten, utan också i form av ett heltäckande stöd till klienten.

Brottspåföljdssektorn uppfattas i publikationen på ett övergripande plan. Artiklarna i samlingen fokuserar både på branschen som totalitet och på brottspåföljdssystemet. Sociala aspekter och deras uttrycksformer granskas också mångsidigt, även utifrån den kunskap som överskrider yrkespraxis och fackligt vetande. Boken omfattar 13 artiklar som är både professionellt och teoretiskt inriktade. Några artiklar hänför sig till yrkespraxis och är till karaktären deskriptiva. Andra artiklar granskar på ett mera analytiskt plan de ideologier som spelar en roll i brottspåföljdssektorn. Samtliga artiklar i publikationen har genomgått en vetenskaplig peer review-bedömning.

Publikationen är indelad i fyra sektioner. I den första sektionen granskas karaktären av begreppet "social" genom teoretisk analys. Här utreds utvecklingen av sociala aspekter och socialt arbete och deras plats i brottspåföljdssystemet. I den andra sektionen granskas växelverkan mellan socialt arbete och brottspåföljdsbranschen från ett mera praktiskt perspektiv. Den tredje sektionen fokuserar på hur sociala aspekter och socialt arbete uppträder som praxis vid konfrontering och växelverkan med klienterna. I den fjärde sektionen analyseras frågan om socialt stöd som en del av brottspåföljdssektorn men också i ljuset av en mera omfattande debatt om socialt arbete och sociala frågor.

 
Publicerad 17.2.2014