Generaldirektör

Brottspåföljdsmyndighetens generaldirektör Esa Vesterbacka är juris licentiat och vicehäradshövding.

Generaldirektören leder Brottspåföljdsmyndigheten och fastställer de strategiska riktlinjerna. I samverkan med justitieministeriet fastställer han också resultatmålen för Brottspåföljdsmyndigheten. Dessutom fattar generaldirektören beslut i ärenden som ankommer på Brottspåföljdsmyndigheten och som inte i lagen eller arbetsordningen är hänvisade till någon annan tjänsteman.

Generaldirektören är också chef för centralförvaltningsenheten. Han för de årliga resultat- och utvecklingssamtalen bland annat med direktörerna för brottspåföljdsregionerna, cheferna för enheterna i centralförvaltningen, direktören för verkställighetsenheten och direktören för utbildningscentralen.

Ställföreträdare för generaldirektören är förvaltningsdirektören, utvecklingsdirektören eller annan centralförvaltningstjänsteman i enlighet med arbetsordningen.

 
Publicerad 8.3.2017