Arbete och utbildning

Brottspåföljdsmyndigheten utför ett verkningsfullt, ansvarsfullt och betydelsefullt arbete för att främja tryggheten i samhället. Brottspåföljdsmyndigheten har hand om verkställighet av häktning, samhällspåföljder och fängelsestraff. Myndigheten har som mål att förebygga återfall i brott och därmed bidra till tryggheten i samhället.

Brottspåföljdsmyndigheten sysselsätter cirka 2 600 yrkesutbildade personer, ungefär hälften av dem i bevaknings- och övervakningsuppgifter i fängelser. Något över 200 anställda arbetar med samhällspåföljder. Vid Brottspåföljdsmyndigheten arbetar dessutom sakkunniga och handledare, socialarbetare, lärare och präster m.m.

Målet är ett tryggare samhälle med minskad återfallsbrottslighet

Brottspåföljdsmyndighetens primära uppgift är att se till att de straff som dömts ut av domstolar verkställs lagenligt och tryggt i fängelser och i form av samhällspåföljder. Det huvudsakliga målet är att bidra till tryggheten i samhället genom att minska risken för att de som dömts för brott ska begå nya brott. Syftet med strafftiden är att styra den dömde mot ett liv utan kriminalitet. Strafftiden planeras och verkställs så att den dömde kan förbättra sina färdigheter att greppa tag i ett nytt liv efter avtjänad dom. Den dömde får under strafftiden inöva färdigheter som stöder livshantering, vilket ger honom bättre chanser att införliva sig i samhället som dess fullvärdiga medlem.

Hur är det att jobba vid Brottspåföljdsmyndigheten?

Vid Brottspåföljdsmyndigheten utför man arbete som är relaterat med trygghet och säkerhet och har samhällelig bäring. Vi har mångsidiga och utmanande arbetsuppgifter vars innehåll kan modifieras.

Det är viktigt för oss trygga våra anställdas yrkeskompetens och välbefinnande i arbetet. Vi uppmuntrar till kompetensutveckling och erbjuder möjlighet till fortbildning och vidareutbildning. Vi utvecklar och mäter kontinuerligt välbefinnandet i arbetet och anser att betydelsefulla arbetsuppgifter bidrar till arbetets meningsfullhet. Vi har också en väl fungerande riksomfattande företagshälsovård.

Våra anställda upplever att på Brottspåföljdsmyndigheten har man schyssta arbetskamrater, säkra anställningsförhållanden och ett arbete som gör skillnad.

 
Publicerad 10.12.2019