Fängelsestraff

Häktning

Häktning är inte ett straff utan ett tvångsmedel som används under förundersökningen och rättegången. När någon misstänks för ett allvarligt brott och polisen önskar hålla den misstänkte gripen över fyra dagar, ska den misstänkte häktas genom tingsrättens beslut. Ofta genomförs detta för att säkerställa polisundersökningen eller för att hindra den dömde från att fly. Brottspåföljdsmyndigheten och polisen svarar för verkställighet av häktning.

Förstärkt reseförbud och häktningsarrest kan från och med ingången av 2019 användas som alternativ till häktning. Innan straffet döms ut kan domstolen meddela den brottsmisstänkte ett förstärkt reseförbud som övervakas med hjälp av tekniska anordningar. Polisen svarar för verkställighet av förstärkt reseförbud och Brottspåföljdsmyndigheten står endast för teknisk övervakning.

Den som dömts till ovillkorligt fängelse i högst två år kan av domstol åläggas häktningsarrest övervakad med tekniska anordningar i stället för att han eller hon förpassas till fängelse och förvaras där. För verkställighet och övervakning av häktningsarrest svarar Brottspåföljdsmyndigheten.

Ovillkorligt fängelse

Ett fängelsestraff döms ut antingen för en bestämd tid eller för livstid. Ett fängelsestraff för viss tid varar minst 14 dagar och högst 12 år. Maximitiden för gemensamt straff är 15 år. När flera straff verkställs får den totala strafftiden inte överskrida 20 år.

Livstids fängelse kan dömas ut bara för ett fåtal brott. Frigivningen kan tidigast äga rum när fängelsetiden har varat 12 år. Den som döms till livstids fängelse för ett brott som begicks innan han eller hon fyllde 21 år kan tidigast friges villkorligt när fängelsetiden har varat 10 år. Helsingfors hovrätt behandlar ärenden som gäller villkorlig frigivning. Innan den som dömts till livstids fängelse friges villkorligt kan han eller hon ställas under övervakad frihet på prov. Livstidsfångar kan också friges genom benådning av republikens president.

Villkorligt fängelse

Fängelsestraff på högst två år kan påföras villkorligt. Dessutom kan böter dömas ut. Om ett villkorligt fängelsestraff överskrider 8 månader, kan 14-90 timmar samhällstjänst ådömas. Den som begått ett brott innan han eller hon fyllde 21 år kan som ett tilläggsstraff till villkorligt fängelse ställas under övervakning. Brottspåföljdsmyndigheten svarar för ordnandet av övervakning (se övervakning av villkorligt fängelse för unga).

Verkställighet av villkorligt fängelse senareläggs för en prövotid som uppgår till minst ett år och högst tre år. Om den dömde begår ett nytt brott under prövotiden och om brottet medför villkorligt fängelse, kan en domstol bestämma att det villkorliga straffet ska verkställas. Domstolen kan också besluta att det villkorliga straffet ska bara delvis verkställas, varvid de övriga delarna av straffet förblir villkorliga och prövotiden oförändrad.

 
Publicerad 28.12.2018