Kombinationsstraff

Kombinationsstraff är en strafform som ingår i strafflagen och består av en fängelsetid och av en övervakningstid på ett år.

Ett kombinationsstraff kan dömas ut till en återfallsförbrytare som gör sig skyldig till allvarliga brott och som anses vara synnerligen farlig för annans liv, hälsa eller frihet. Brottspåföljdsmyndigheten har hand om verkställighet av övervakningstiden som ingår i kombinationsstraffet.

Övervakningstiden börjar omedelbart efter att den dömde har avtjänat strafftiden i fängelse. Innehållet i övervakningstiden fastslås bl.a. utifrån en individuell riskbedömning av fången. Till den övervakades skyldigheter hör skyldighet att stanna i bostaden på vissa tider, att iaktta drogfrihet under sammankomster som hänför sig till övervakningstiden, att delta i rehabilitering eller annan verksamhet och ge sitt samtycke till teknisk övervakning, som kan ske t.ex. med hjälp av fotboja.

Syftet med övervakningen är att minska risken för återfall i allvarliga brott. Successiv frigivning och stöd i samband med frigivningen hjälper den dömde att anpassa sig i samhället efter strafftiden.

Vid grov överträdelse av skyldigheterna kan kvarstående övervakningstiden förvandlas till ovillkorligt fängelse som den dömde åläggs att avtjäna. Övervakningstiden som ingår i kombinationsstraffet innebär att den som avtjänar ett kombinationsstraff har inte möjlighet att bli villkorligt frigiven eller få övervakad frihet på prov.

Kombinationsstraffet ersätter det nuvarande fängelsestraff som avtjänas i sin helhet i fängelse och som har varit avsett för dem som återfallit i allvarliga brott. Kombinationsstraffet kan enbart dömas ut för gärningar som begåtts efter lagens ikraftträdande den 1 januari 2018.

Bestämmelser om kombinationsstraffet ingår i 2 c kap. 11 § i strafflagen och i lagen om verkställighet av kombinationsstraff .

 
Publicerad 11.7.2019