Övervakning av villkorlig frihet

Villkorlig frigivning innebär att den som dömts till ovillkorligt fängelsestraff skall friges för att avtjäna resten av straffet i frihet. En bestämd del av straffet skall avtjänas i fängelse och resten i frihet, antingen under eller utan övervakning.

Den som friges villkorligt ställs under övervakning om

  • den oavtjänade delen av fängelsestraffet överskrider ett år,
  • brottet begicks innan gärningsmannen hade fyllt tjugoett år,
  • gärningsmannen själv begär det eller
  • fången friges genom övervakad frihet på prov och har förbundit sig att genomgå medicinbehandling avsedd för förebyggande av återfall i sexualbrott eller
  • risken för att en fånge som dömts för mord, dråp eller försök till mord gör sig skyldig till ett nytt våldsbrott bedöms vara hög, eller
  • risken för att en fånge som avtjänar fängelse för ett vålds- eller sexualbrott och som tidigare dömts till fängelse för ett motsvarande brott gör sig skyldig till ett nytt vålds- eller sexualbrott bedöms vara hög.

Övervakningen ordnas och genomförs av Brottspåföljdsmyndigheten. En tjänsteman vid Brottspåföljdsmyndighetens byrå för samhällspåföljder arbetar som övervakare. En privatperson med lämplig utbildning och arbetserfarenhet kan utses till övervakarens biträde.

Syftet med övervakningen är att förebygga återfallsbrottslighet genom att öka den frigivnes färdigheter att föra ett liv utan kriminalitet. Därför utarbetas en individuell plan för strafftiden tillsammans med den frigivne. Syftet med planen är att stödja att den frigivne klarar sig socialt. Strafftidsplanen samordnas med planen för strafftiden som gjorts upp i fängelset och med andra planer som utarbetats på annat håll, t.ex. av socialförvaltningen. Utarbetandet av övervakningsplanen inleds i god tid före frigivningen så att den kan tas i bruk när övervakningen börjar.

Övervakningen sammanfaller med prövotiden som varar högst tre år. Övervakaren kan av grundad anledning föreslå att övervakningen skall inställas redan tidigare.

Brottspåföljdsmyndigheten betalar den övervakades rimliga reskostnader som hänför sig till sammanträffandena med övervakaren. Beloppet av ersättningen bestäms enligt kostnaderna för kollektivtrafik.

Övervakning av villkorligt frihet (pdf, 0.43 Mt)

 
Publicerad 11.11.2019