Övervakning av villkorligt fängelse för unga

Den som begått ett brott innan han eller hon hade fyllt 21 år kan som tilläggsstraff till villkorligt fängelse ställas under övervakning. Den dömde ställs under övervakning om övervakningen anses främja social anpassning och förebygga nya brott. Brottspåföljdsmyndighetens byråer för samhällspåföljder svarar för ordnandet av övervakning i hela landet.

Med en ung lagöverträdare avses den som begått en straffbar gärning i åldern från 15 till 20 år. En påföljdsutredning genomförs på gärningsmän i den nämnda åldern, om inte brottet uppenbarligen leder till böter. Vid en påföljdsutredning utreds den unge gärningsmannens livsstituation, och frågan om övervakning ska förenas med villkorligt fängelse avgörs. Dessutom utvärderas hur olika alternativa påföljder kan påverka gärningsmannens livssituation. Unga personer som inte har fyllt 18 år döms bara av vägande skäl till ovillkorligt fängelse.

När övervakningen inleds utvärderas den övervakades risker, behov och resurser i den aktuella livssituationen. En individuell plan för strafftidfen görs upp i samarbete med den unga på grundval av utvärderingen. I planen defineras målen och medlen för övervakningen. Vid sammanträffandena med övervakaren behandlas olika teman enligt planen genom samtal, uppgifter och övningar. Under övervakningstiden kan den övervakade också delta i diverse samarbetsprojekt, grupper och kurser. Övervakningen ska stödja den dömde när han eller hon går in för att förändra sitt levnadssätt. Övervakningen kan omfatta samarbete med den övervakades närstående och olika myndigheter.

Vid sidan av tjänstemän vid Brottspåföljdsmyndigheten kan också privata övervakare anlitas. Privata övervakare arbetar under vägledning av Brottspåföljdsmyndigheten och sköter en del av övervakningsfallen när det gäller villkorligt dömda unga.

Övervakning av villkorligt fängelse för unga, broschyr (pdf, 0.25 Mt)

 
Publicerad 10.7.2019