Påföljdsutredning

Åklagaren har till uppgift att begära Brottspåföljdsmyndigheten utreda den åtalades lämplighet för samhällstjänst. Om åklagaren inte har framfört någon sådan begäran kan den åtalade själv eller hans eller hennes ombud kontakta en byrå för samhällspåföljder och ta initiativ till utredningen.

Den åtalades möjligheter att klara av samhällstjänst ska utvärderas i påföljdsutredningen. För utredningen ska den åtalade kallas till en intervju. Dessutom ska nödvändig information skaffas hos olika myndigheter. Den åtalades levnadsförhållanden och motivation för samhällstjänst ska kartläggas i utredningen. Tjänstgöringen kan vid behov kombineras med stödtjänster. Den åtalade ska ersättas för rimliga reskostnader som orsakas av påföljdsutredningen.

Till slut ska Brottspåföljdsmyndigheten lämna ett utlåtande om den åtalades förutsättningar att utföra samhällstjänst. Avslag grundar sig vanligen på den åtalades okontrollerade bruk av berusningsmedel. Om domstolen anser att den åtalade inte är kapabel att utföra samhällstjänst, ska samhällstjänst inte dömas ut.

 
Publicerad 10.7.2019