Ungdomsstraff

Unga lagöverträdare som har begått ett brott i åldern mellan 15 och 17 år kan dömas till ungdomsstraff, om böter anses vara en otillräcklig påföljd och ovillkorligt fängelse anses vara ett alltför strängt straff.

Vad är ett ungdomsstraff?

Ungdomsstraff är en särskild påföljd som ingår i strafflagen och som är avsedd för lagöverträdare som inte har fyllt 18 år.

En domstol kan döma ut minst fyra månader och högst ett år ungdomsstraff som omfattar övervakning, uppgifter och program som ska främja den dömdes sociala handlingsförmåga, och orientering i arbete och arbetsliv. Brottspåföljdsmyndigheten verkställer ungdomsstraff. En tjänsteman vid Brottspåföljdsmyndigheten tjänstgör som övervakare.


Ungdomsstraff kan dömas ut om

  • den åtalade var 15-17 år vid tidpunkten för gärningen
  • domstolen anser att böter är ett otillräckligt men ovillkorligt fängelse ett alltför strängt straff för gärningen. Med avseende på strängheten jämställs ungdomsstraff med villkorligt fängelse
  • ungdomsstraff kan främja social anpassning och förebygga nya brott.


Påföljdsutredningen och strafftidsplanen

Beredningen av ett ungdomsstraff inleds när åklagaren begär Brottspåföljdsmyndigheten göra upp en påföljdsutredning. Brottspåföljdsmyndigheten har till uppgift att utvärdera ändamålsenligheten av ungdomsstraff.

Utarbetandet av påföljdsutredningen grundar sig på samarbete mellan olika parter. Brottspåföljdsmyndigheten ska göra upp påföljdsutredningen i samarbete med den unge, vårdnadshavaren och de sociala myndigheterna. Utredningen grundar sig på information som skaffas genom gemensamma sammanträffanden, en intervju med den unge, utfrågning av vårdnadshavaren och hos olika myndigheter.

En domstol ska fatta beslut om ungdomsstraff. Domstolen kan även döma ut något annat straff i stället för ungdomsstraff.

Ungdomsstraff, broschyr (pdf, 0.45 Mt)

 
Publicerad 10.7.2019