Dataskydd och behandling av personuppgifter vid Brottspåföljdsmyndigheten

Brottspåföljdsmyndigheten iakttar försiktighet i all sin verksamhet och ombesörjer att dataskydd och datasäkerhet tillgodoses.

Behandling av personuppgifter grundar sig på iakttagande av Brottspåföljdsmyndighetens lagstadgade skyldigheter och sker i syfte att genomföra lagstadgade uppgifter. I vissa fall kan personuppgifter även behandlas i syfte att utföra en uppgift av allmänt intresse eller med den berörda personens samtycke. I våra dataskyddsbeskrivningar redogör vi mer detaljerat för syftet med behandling av uppgifter, hur länge de lagras, källor varifrån de inhämtas och hur vi lämnar ut de uppgifter vi har lagrade.

Dina dataskyddsrelaterade rättigheter

Du har rätt att begära att ta del av dina uppgifter, att de ska rättas till, raderas eller att deras behandling ska begränsas. Dessutom har du i vissa fall rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas.

Läs mer om dina dataskyddsrättigheter

Instruktioner för hur du lämnar in begäran

Dataombudsmannen utövar tillsyn över att dataskyddslagstiftningen efterlevs i Finland, www.tietosuoja.fi.

Registeruppgiftsansvarig

Brottspåföljdsmyndighetens centralförvaltningsenhet
Fågelviksgatan 5
00530 HELSINGFORS, Finland

Telefon: +358 29 56 88500 (rikstäckande växel)
Fax: +358 29 56 65440
E-postadress: kirjaamo.rise(at)om.fi

Dataskyddsombud

Hannele Svanström
Fågelviksgatan 5
00530 HELSINGFORS, Finland

Telefon: +358 29 56 88562
Fax: +358 29 56 65440
E-postadress: tietosuojavastaava_rise(at)om.fi

Att skicka sekretessbelagda och känsliga handlingar till Brottspåföljdsmyndigheten

Vi rekommenderar våra klienter att använda justitieministeriets tjänst för skyddad e-post (https://turvaposti.om.fi) när de ska tillställa Brottspåföljdsmyndigheten handlingar som är sekretessbelagda eller innehåller känsliga uppgifter. Tjänsten är avgiftsfri.

När man skickar skyddad e-post till ämbetsverkets officiella e-postadress ska man i ämnesfältet, själva meddelandet och i bilagorna ange behövliga identifikationsuppgifter, så att personalen på ämbetsverket kan förmedla meddelandet till rätt person, vet vilket ärende meddelandet hör till och vem som har skickat det.

Läs mer om hur man skickar skyddad e-post.


Läs mer om behandling av personuppgifter i samband med Brottspåföljdsmyndighetens tjänster

Dataskyddsbeskrivning av Brottspåföljdsmyndighetens verkställighetsregister (pdf, 0.19 Mt) Dataskyddsbeskrivning av Brottspåföljdsmyndighetens register över samhällspåföljder (pdf, 0.19 Mt) Dataskyddsbeskrivning av Brottspåföljdsmyndighetens övervaknings- och verksamhetsregister (pdf, 0.2 Mt) Dataskyddsbeskrivning av Brottspåföljdsmyndighetens säkerhetsregister (pdf, 0.19 Mt) Dataskyddsbeskrivning av Brottspåföljdsmyndighetens register över besökare (pdf, 0.2 Mt) Dataskyddsbeskrivning av Brottspåföljdsmyndighetens diarium (pdf, 0.18 Mt) Dataskyddsbeskrivning av Brottspåföljdsmyndighetens register över journalister och intressentgrupper (pdf, 0.19 Mt) Dataskyddsbeskrivning som gäller enkäter genomförda med hjälp av enkätverktyget Webropol (pdf, 0.19 Mt) Dataskyddsbeskrivning av registret över prenumeranter på Brottspåföljdsmyndighetens nyhetsutskick (pdf, 0.11 Mt) Behandling av personuppgifter vid Brottspåföljdsmyndigheten (pdf, 0.02 Mt) Brottspåföljdsmyndighetens register för ekonomi- och personalförvaltning (pdf, 0.02 Mt)
 
Publicerad 26.11.2019