Kontakt med intagna

Enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet ska uppgifter som gäller dömda eller häktade i regel hemlighållas. Detta innebär bl.a. att Brottspåföljdsmyndigheten inte kan lämna ut till de anhöriga uppgifter om vilken anstalt en myndig person som avtjänar straff är intagen i eller om domen mot honom eller henne.

Är förläggningsanstalten känd, kan man sända post och mejl till den intagne dit. Anstalternas kontaktinformation finns på webbsidan under rubriken verksamhetsställen.

Så här mejlar man en intagen

Mejl till intagna ska sändas till följande adress:
vankiposti.[fängelseortens namn på finska utan parentes]@om.fi
(till exempel vankiposti.kerava@om.fi eller vankiposti.mikkeli@om.fi)

I adressfältet i meddelandet ska man uppge förnamnet och efternamnet på den intagne. I fältet för meddelandets textdel ska avsändaren skriva in sitt eget förnamn och efternamn, så att uppgiften om vem som är avsändaren förmedlas till den intagne.

Av datasäkerhetsskäl avlägsnas alla bilagda filer och bilder automatiskt. Den intagne får endast ta del av själva meddelandet.

En advokat eller annat rättegångsbiträde som önskar skicka mejl till en intagen ska hålla i åtanke att den intagne inte får komma fram till någon bildskärm och läsa mejlet på den, utan han eller hon delges meddelandet via fängelsepersonalen. Den som ska mejla ska själv överväga om meddelandet är sådant att det går att skicka via mejl.

Om förläggningsanstalten inte är känd ska man handla på följande sätt:

Vill man komma i kontakt med en intagen vars förläggningsanstalt man inte känner till, ska man skicka meddelandet i ett förseglat kuvert till nedan angivna adressen med den intagnes namn och gärna även födelsedatum på. Kom ihåg att även anteckna avsändarens namn och kontaktuppgifter.

Brottspåföljdsmyndighetens centralförvaltningsenhet
Laglighetsövervakning och internationell verkställighet
Fågelviksgatan 5
00530 Helsingfors, Finland

Centralförvaltningsenheten ser till att kuvertet tas vidare till den intagne. Den intagne å sin sida kan, om han eller hon så önskar, ringa upp eller skriva till avsändaren eller komma överens om att få motta besök av denne. Märk väl att är adressaten inte intagen på någon av Brottspåföljdsmyndighetens anstalter, blir meddelandet inte vidarebefordrat.

Penningdonationer till fångar

 
Publicerad 9.7.2019