Att anföra klagomål över Brottspåföljdsmyndigheten, dess enheter och tjänstemän

Lagligheten i verksamheten av Brottspåföljdsmyndigheten, dess enheter och tjänstemän övervakas inom Brottspåföljdsmyndigheten genom förvaltningsområdets interna tillsyn. På riksnivå bedrivs tillsynen av Brottspåföljdsmyndighetens centrala förvaltningsenhet och inom brottspåföljdsregionerna av respektive regiondirektörerna.

Den primära externa laglighetsövervakaren är riksdagens biträdande justitieombudsman. Till övriga laglighetskontrollanter hör bl.a. jämställdhetsombudsmannen och dataombudsmannen. Till jämställdhetsombudsmannen kan du vända dig för att få vägledning och råd om du misstänker att du blivit diskriminerad på grund av kön, könsidentitet eller könsuttryck. Dataombudsmannen övervakar lagenligheten av behandlingen av personuppgifter och ser till att personernas dataskyddsrelaterade rättigheter förverkligas.

Brottspåföljdsmyndigheten är inte behörig att pröva klagomål som gäller hälso- eller sjukvård. Hälsovårds- och sjukvårdstjänster för fångarna produceras av enheten för hälso- och sjukvård för fångar och lagenligheten i dess verksamhet övervakas av Norra Finlands regionförvaltningsverk.

Klagomål i en och samma sak kan inte anföras hos mer än en myndighet som utövar laglighetsövervakning. Ett klagomål hangläggs i regel av den myndighet där det först anhängiggjorts.

Klara av saken med personalen eller anföra klagomål?

Brottspåföljdsmyndigheten har för huvuduppgift att se till att de straffrättsliga påföljder som domstolar bestämt verkställs tryggt och lagenligt. Fångar och samhällspåföljdsklienter ska bemötas rättvist och med aktning för människovärdet.

Om klienten eller hans eller hennes närstående upplever att han eller hon har bemötts på ett otillbörligt sätt eller misstänker att myndigheten eller tjänstemannen inte har följt lagen eller fullgjort sina skyldigheter, kan man diskutera saken med personalen på fängelset eller byrån för samhällspåföljder eller anföra skriftligt klagomål hos den myndighet som har ansvar för laglighetsövervakningen.

I problem- och konfliktsituationer är det dock angeläget att försöka lösa problemet i första hand genom att diskutera med personalen. Att prata med personalen är oftast det snabbaste sättet att få saker till rätta.

Begäran om omprövning eller klagomål?

Begäran om omprövning är det primära rättsmedlet när det gäller att söka ändring i ett beslut. Brottspåföljdsmyndighetens beslut i vilka ändring får sökas är uppräknade i lagarna om respektive påföljder (20 kap. 1 § i fängelselagen, 15 kap. 1 § i häktningslagen, 86 § i lagen om verkställighet av samhällspåföljder, 40 § i lagen om övervakad frihet på prov). Begäran om omprövning ska anföras i skriftlig form inom sju dagar från delfående av beslutet. Ändring i beslut som meddelats i ett ärende som gäller begäran om omprövning får sökas genom att anföra besvär hos förvaltningsdomstol. I förvaltningsdomstolens beslut kan ändring sökas genom besvär endast ifall högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

I regel prövar man inte i en klagomålsprocess beslut i vilka ändring får sökas genom omprövningsförfarande. I en klagomålsprocess är det dock möjligt att undersöka processuella aspekter av ärendet, till exempel frågan om rätten att söka ändring har tillgodosetts.

Så här anför man klagomål

Förvaltningsklagan ska anföras skriftligt och den får man skriva fritt på sitt eget modersmål. Att anföra klagomål är inte belagt med avgift. I klagomålet ska man ange klagandens namn och kontaktuppgifter. Till klagomålet bör bifogas eventuella beslut utgivna i ärendet och andra relevanta handlingar. En förvaltningsklagan som gäller en omständighet som ligger mer än två år tillbaka i tiden ska inte prövas om inte särskilda skäl därtill föreligger.

Klagomålets innehåll

  1. I klagomålet ska man precisera vilken verksamhet eller åtgärd eller underlåtelse av Brottspåföljdsmyndigheten eller dess tjänsteman som man riktar kritik mot.
  2. Den som anför klagomål ska uppge på vilka grunder han eller hon anser att Brottspåföljdsmyndigheten eller dess tjänsteman har förfarit på ett felaktigt sätt.
  3. Så långt möjligt bör man även lämna uppgift om tidpunkten för det förfarande eller den underlåtenhet som kritiken gäller.
  4. Det är tillrådligt att i klagomålet ange om klagomål rörande samma sak anhängiggjorts på annat håll.

Att anföra klagomål på annan persons vägnar genom fullmakt

Du kan anföra klagomål i en fråga som gäller dig själv, men även på en annan persons vägnar eller tillsammans med andra.

Uppgifter som gäller dömda och häktade är i regel sekretessbelagda. Enligt 12 § i förvaltningslagen får ombud och biträde anlitas i ett förvaltningsärende. Ombud ska dock visa upp fullmakt eller på något annat tillförlitligt sätt bevisa sin rätt att företräda huvudmannen. Detta innebär att om du klagar på en annan persons vägnar ska klagomålet följas av en fullmakt utfärdad och undertecknad av den du representerar och i vilken han eller hon ger dig rätten att agera i klagomålsärendet. Tillställs ingen fullmakt kan den som anför klagomålet inte tillåtas ta del uppgifter som gäller den dömde eller den häktade på grund av sekretessbestämmelser.

Så här prövas klagomål

Myndigheten som utövar laglighetsövervakning vidtar de åtgärder som den med anledning av klagomålet anser vara befogade. Föranleder klagomålet inga åtgärder underrättas klaganden därom.

I sitt beslut om ett klagomål kan laglighetsövervakaren till exempel uppmärksamma fängelset eller tjänstemannen på kraven på god förvaltning eller underrätta den övervakade om laglighetsövervakarens uppfattning om ett lagenligt förfarande. Om detta inte anses vara tillräckligt kan även en anmärkning i saken utfärdas. I sitt bemötande av klagomålet kan laglighetsövervakaren varken upphäva eller ändra de beslut som meddelats. Ändring i ett avgörande som meddelats i ett ärende som gäller klagomål får inte heller sökas genom besvär.

Huvudsakliga myndigheter som övervakar verksamheten inom brottspåföljdssektorn

Brottspåföljdsmyndighetens centralförvaltningsenhet
Postadress: Fågelviksgatan 5, 00530 Helsingfors, Finland
Fax: +358 29 56 65440
E-post: kirjaamo.rise(at)om.fi

Regioncentrum för Södra Finlands brottspåföljdsregion
Postadress: PB 6, 00581 Helsingfors, Finland
Fax: +358 29 56 81119
E-post: alke.esra(at)om.fi

Regioncentrum för Västra Finlands brottspåföljdsregion
Postadress: PB 723, 33101 Tammerfors, Finland
Fax: +358 29 56 83709
E-post: alke.lsra(at)om.fi

Regioncentrum för Östra och Norra Finlands brottspåföljdsregion
Postadress: PB 273, 70101 Kuopio, Finland
Fax: +358 29 56 87049
E-post: alke.ipra(at)om.fi

Riksdagens justitieombudsman
Postadress: Riksdagens justitieombudsmans kansli, 00102 Riksdagen, Finland
Fax: +358 9 432 2268
E-post: oikeusasiamies(at)eduskunta.fi

Dataombudsmannens byrå
Postadress: PB 800, 00521 Helsingfors, Finland
Fax: +358 29 566 6735
E-post: tietosuoja(at)om.fi

Diskrimineringsombudsmannens byrå
Postadress: PB 24, 00023 Statsrådet, Finland
Fax: +358 29 566 6829
E-post: yvv(at)oikeus.fi

Jämställdhetsombudsmannen
Postadress: PB 22, 00023 Statsrådet, Finland
E-post: tasa-arvo(at)oikeus.fi

Myndigheterna som övervakar fångarnas hälsovård

Patientombudsman
Enheten för hälso- och sjukvård för fångar / Sjukhuset för fångar
PB 181, 13101 Tavastehus, Finland

Regionförvaltningsverket i Norra Finland
Postadress: PB 293, 90101 Uleåborg
E-post: kirjaamo.pohjois(at)avi.fi

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården – Valvira
Postadress: PB 210, 00281 Helsingfors, Finland
Fax: +358 29 520 9700
E-post: kirjaamo(at)valvira.fi

 
Publicerad 10.7.2019