Att börja avtjäna fängelsestraff

Placering i fängelse av dem som dömts till fängelsestraff och väntar på verkställigheten i frihet:

Den som dömts till ovillkorligt fängelsestraff placeras i regel i något av fängelserna inom den brottspåföljdsregion som han eller hon är bosatt i. Byrån för samhällspåföljder kallar den dömde till en intervju och utarbetar för den dömde en plan för strafftiden. Beslut om förläggningsfängelse och uppskov med verkställighet fattas av utvärderingscentrumet för brottspåföljdsregionen.

1. Byrå för samhällspåföljder bereder saken

Brottspåföljdsmyndighetens verkställighetsenhet skickar uppgifterna som gäller en verkställbar dom till det utvärderingscentrum som bestäms enligt var den dömde har sin hemkommun. Har den dömdes hemkommun ändrats vidarebefordras ärendet till det behöriga utvärderingscentrumet. Saknar den dömde hemkommun i Finland sänder verkställighetsenheten verkställighetshandlingarna till det utvärderingscentrum inom vars verksamhetsområde den domstol som har dömt ut straffet är belägen (kommuner och utvärderingscentra)..

Byrån för samhällspåföljder sänder den dömde en skriftlig uppmaning att kontakta byrån vid en bestämd tidpunkt. Den dömde ska infinna sig för att bli hörd om planen för sin strafftid, anmälningstidpunkten och förläggningsfängelset. Bilagd till den skriftliga inbjudan sänds en blankett där den dömde ska fylla i preliminära uppgifter för sammanställning av planen för strafftiden. I regel intervjuas den dömde i byrån för samhällspåföljder men hörandet kan även ske per telefon, e-post eller på något annat motsvarande sätt. Vid behov kan utvärderingscentrumet delegera arbetet med att uppgöra planen för strafftiden till en annan byrå för samhällspåföljder ifall den som ska intas i fängelse har flyttat till annan ort.

Anmälningstidpunkten kan slås fast när man gör upp planen för strafftiden. Om inget beslut har fattats om anmälningstidpunkt och förläggningsfängelse eller ingen plan för strafftiden utarbetats vid hörandet kan dessa handlingar och beslutet om anmälningstidpunkten och förläggningsfängelset sändas per post eller på något annat lämpligt sätt.

2. Utvärderingscentrum fattar beslut i saken

När fångar placeras i fängelser ska man i enlighet med planen för strafftiden beakta fångens hemort, bevarandet av kontakterna med nära anhöriga eller andra närstående, ålder, kön, hälsotillstånd, antalet intagningar, fångens tidigare brottslighet och hans eller hennes egna önskemål samt möjligheterna att bli placerad i en verksamhet som förutsätts i planen för strafftiden. Beslut om placering ska dessutom fattas med beaktande av fångens möjligheter att på sitt modersmål sköta de frågor som gäller verkställigheten av fängelse. En fånge ska inte placeras i ett mera slutet fängelse eller på en mera sluten fängelseavdelning än vad ordningen och säkerheten i anstalten samt förvaringssäkerheten kräver. Den som inte fyllt 18 år ska placeras i ett sådant fängelse där han eller hon kan hållas avskild från vuxna fångar om inte hans eller hennes intresse kräver något annat. Överföring av fångar till öppna anstalter och från öppna anstalter till slutna fängelser (7/004/2017)

3. Hur länge processen tar, uppskov och efterlysning

Om den dömde inte tillvaratar tillfället att bli hörd utarbetas en plan för strafftiden och ett beslut om anmälningstidpunkt och förläggningsfängelse fattas utan något hörande har skett. Beslutet postas till den dömdes adress som Brottspåföljdsmyndigheten har uppgift om. Ifall ingen giltig adress finns att tillgå och den dömde inte kan nås på något annat sätt ska han eller hon efterlysas.

Det tar en knapp månad att få inbjudan till intervjun på byrån för samhällspåföljder efter att uppgifterna som gäller domen har blivit granskade på verkställighetsenheten. Den dömde kan om han eller hon så önskar påskynda sin intagning genom att kontakta utvärderingscentrumet som bestäms enligt hans eller hennes hemkommun. På motsvarande vis är det möjligt att senarelägga intagningstidpunkten om grundad anledning föreligger.

Dessutom går det att ansöka om uppskov med hänvisning till sociala eller hälsorelaterade skäl. Anvisning om ansökan om uppskov 2.3.2020 (pdf, 0.07 Mt)

Vill sökanden skicka personuppgifter via e-post är användning av skyddad e-post att föredra. Här kan du läsa hur man skickar skyddad e-post:
Att skicka skyddad e-post: bruksanvisning till kunder 2017

Förpassning av dem som ska intas för att avtjäna förvandlingsstraff för böter ombesörjas fortfarande av exekutionsverket. Inledande av verkställighet av fängelsestraff och förvandlingsstraff för böter och planering av strafftiden (5/004/2015)

Ersättning för skador som orsakats oskyldigt häktade eller dömda kan sökas hos Statskontoret.

Anvisningar till den som ska avtjäna fängelsestraff (pdf, 0.03 Mt) Uppskov med inledande av fangelsestraff 11.1.2017.pdf (pdf, 0.04 Mt)

 
Publicerad 10.3.2020