Placering och förflyttning av dem som dömts till fängelsestraff

Avtjänande av fängelsestraff börjar när den dömde anländer från frihet till fängelset eller efter att häktningen har upphört. Har den dömde att avtjäna ovillkorligt fängelse i högst två år kan han eller hon från frihet placeras direkt i en öppen anstalt ifall den dömde förbinder sig till drogfrihet och kontroll därav och de övriga villkoren för placeringen uppfylls (4 kap. 9 § i fängelselagen). Placeringen ska grunda sig på en plan för strafftiden som sammanställs på antingen en byrå för samhällspåföljder eller ett utvärderingscentrum.

Ett flertal faktorer beaktas när den som dömts till ovillkorligt fängelse ska placeras (4 kap. 8 § i fängelselagen). Till dessa hör den dömdes hemort och bevarande av kontakterna med närstående, ålder, kön, hälsotillstånd och hans eller hennes egna önskemål. Även antalet intagningar och den dömdes tidigare brottslighet har betydelse när det gäller att placera honom eller henne.

En fånge ska dock inte placeras i ett mera slutet fängelse eller på en mera sluten fängelseavdelning än vad ordningen och säkerheten i anstalten samt förvaringssäkerheten kräver. Planen för strafftiden är av central betydelse: den dömde ska placeras i ett fängelse där han eller hon har möjlighet att delta i en verksamhet i enlighet av planen.

Vid placeringen tar man alltså hänsyn till de olika behov som identifierats i planen för strafftiden, faktorer som påverkar funktionsförmågan, risken att begå brott och faktorer som är relaterade till fängelsets säkerhet. Den som inte fyllt 18 år ska placeras i ett sådant fängelse eller på en sådan avdelning där han eller hon kan hållas avskild från vuxna fångar om inte hans eller hennes intresse kräver något annat.

Förflyttning

Beslut som gäller förflyttning av en fånge till en öppen anstalt eller ett annat fängelse fattas av utvärderingscentrumet. Förflyttning kan ansökas av fången själv eller fängelset. Omplaceringen ska grunda sig på planen för strafftiden eller någon förändring i fångens situation eller omständigheter. Därför ska beslut om förflyttning fattas utgående från individuell prövning.

Förflyttning till öppen anstalt betingar en hel rad saker som alla ska vara uppfyllda samtidigt (6 kap. 1 § fängelselagen): förflyttningen ska ske i enlighet med planen för strafftiden och således främja att den dömde tillägnar sig en livsstil utan kriminalitet. Dessutom ska den sysselsättning som ordnas i eller godkänns av den öppna anstalten lämpa sig för fången. Det väsentliga är att man kan göra bedömningen att fången kommer att iaktta ordningen i den öppna anstalten. Det ska även hållas för sannolikt att fången inte gör sig skyldig till något brott eller utan tillstånd lämnar den öppna anstalten. Till de centralaste förutsättningarna för att en fånge ska kunna förflyttas till öppen anstalt hör att han eller hon förbinder sig att iaktta drogfrihet och samtycker till kontroll därav. Se vidare bestämmelserna i 4 kap. 8 § i fängelselagen.

En fånge kan förflyttas tillbaka till ett slutet fängelse om han eller hon gör sig skyldig till ett brott eller en ordningsförseelse eller vägrar att delta i sysselsättningen i den öppna anstalten (6 kap. 2 § fängelselagen). Förflyttning till slutet fängelse kan vidtas även i fall att fången häktas misstänkt för brott eller konstateras ha begått något brott innan han eller hon förflyttades till den öppna anstalten eller fången får ett nytt fängelsestraff att avtjäna. Förflyttning kan också vara motiverad för att skydda fångens egen säkerhet eller förhindra brottslig verksamhet.

En fånge kan förflyttas från en öppen eller sluten anstalt till en annan (6 kap. 3 § i fängelselagen) på hans eller hennes egen eller anstaltens ansökan om det främjar genomförandet av planen för strafftiden eller annars är motiverat. I vissa situationer blir det nödvändigt att förflytta en fånge till ett annat fängelse om det finns anledning att misstänka att fången kommer att rymma eller om ordningen eller säkerheten i fängelset kräver det. I fall av överbeläggning i ett fängelse kan fångar förflyttas till ett annat fängelse för att beläggningsgraden i fängelserna skall jämnas ut. För dem som inte häktats i samband med domen tas en plan för strafftiden fram vid en av byråerna för samhällspåföljder. Byrån kallar den dömde till intervju.

 
Publicerad 10.7.2019