Frigivning

Ut ur fängelset

Fångar som inte har avtjänat något fängelsestraff under den treårsperiod som föregick brottet kan villkorligt friges när de har avtjänat hälften av straffet. De gärningsmän som begick brottet innan de hade fyllt 21 år kan friges villkorligt efter att ha avtjänat en tredjedel.

I övriga fall kan den som dömts till fängelse friges villkorligt när han eller hon har avtjänat två tredjedelar av straffet. Motsvarande tid för unga gärningsmän som begick brottet innan de fyllt 21 år är hälften av straffet.

Minst 14 dagar av straffet ska ha avtjänats före villkorlig frigivning.

Den som ska avtjäna hela straffet i fängelse kan på vissa villkor friges villkorligt efter att ha avtjänat fem sjättedelar av straffet, minst tre år. Helsingfors hovrätt beslutar om frigivning.

Den som har dömts till förvandlingsstraff för böter ska avtjäna hela straffet. Maximitiden för flera förvandlingsstraff för böter som samtidigt avtjänas är 90 dagar. Den maximala längden av flera fängelsestraff som samtidigt avtjänas är 20 år.

Frigivning från livstids fängelse

Också den som har dömts till livstids fängelse kan friges villkorligt. Helsingfors hovrätt beslutar om frigivning.

Villkorlig frigivning är möjlig när minst 12 år av fängelsestraffet har avtjänats. Motsvarande tid för unga gärningsmän som begick brottet innan de fyllt 21 år är 10 år.

Frigivning från livstids fängelse kan också ske genom benådning av republikens president.

Prövotid och övervakning

En prövotid som uppgår till högst tre år bestäms för villkorligt frigivna. Prövotiden för den som har frigivits villkorligt från livstids fängelse är alltid tre år.

I medeltal 20 procnt av de villkorligt frigivna ställs under övervakning. Brottspåföljdsmyndigheten svarar för ordnandet och genomförandet av övervakningen. De frigivna ska ställas under övervakning om prövotiden överskrider ett år eller om gärningsmannen begick brottet innan han eller hon hade fyllt 21 år. En fånge kan också själv begära om att bli ställd under övervakning.

Om den villkorligt frigivne gör sig skyldig till ett nytt brott under prövotiden, ska en domstol besluta om reststraffet ska verkställas helt eller delvis. På grund av ett grovt brott mot den övervakades skyldigheter kan domstolen besluta att 4 - 14 dagar av reststraffet ska verkställas.

Övervakad frihet på prov

 
Publicerad 10.7.2019