Ordning och säkerhet

Fångarna ska iaktta ordningsstadgan på anstalten och de bestämmelser och anvisningar som meddelas av personalen. Fångarna ska uppträda korrekt mot de anställda och andra fångar.

Fångarna har rätt att inneha en rimlig mängd personliga bruksföremål som inte vållar olägenhet för renligheten, ordningen eller säkerheten på anstalten. Det är absolut förbjudet att inneha t.ex. skjut- och eggvapen, mobiltelefoner, kameror, IT-utrustning och läkemedel.

De lokaler och föremål som fångarna har till sitt förfogande kan vid behov granskas. Granskning av lokalerna hör till fängelserutinerna. Vid granskningar används ofta narkotikahund.

En fånge kan i ett vittnes närvaro kroppsvisiteras, om det är nödvändigt för att förebygga rymning eller upprätthålla anstaltsordningen eller om fången misstänks för innehav av otillåtna föremål eller ämnen. Direktören för straffanstalten kan också besluta om kroppsbesiktning av en fånge, om fången på sannolika grunder misstänks för ett brott för vilket det högsta föreskriva straffet överskrider sex månader fängelse.

Disciplinstraff kan påföras för ordningsförseelser, brott mot tillståndsvillkor eller kriminell verksamhet. Allvarligare förseelser polisanmäls.

En fånge kan hållas avskild från övriga fångar, om det är nödvändigt för att säkerställa tryggheten eller förebygga kriminell verksamhet.

En fånge får inte beläggas med fängsel, om det inte är nödvändigt för att förhindra rymning under transport eller tygla våldsamhet som orsakar fara och skada. Fängslandet får inte fortgå längre än nödvändigt.

 
Publicerad 10.7.2019