Disciplinstraff


Om en fånge gör sig på anstalten skyldig till ett brott som antas medföra högst böter, avlägsnar sig utan tillstånd från en öppen anstalt eller hälsovårdsanstalt, överträder villkoren för permission eller tillstånd till studier eller deltagande i utomstående verksamhet, eller bryter mot anstaltens ordningsstadga, kan han eller hon påföras disciplinstraff.

Disciplinstraff som påförs för ordningsförseelser inkluderar:

1. varning

2. förverkande av rättigheter

  • högst 30 dygn
  • gäller begränsning av deltagande i fritidssysselsättning eller innehav av pengar/egendom

3. enrum

  • högst 10 dygn.


Fängelsedirektören beslutar om disciplinstraff. Merparten av disciplinstraffen består av enrum. Disciplinstraff, bortsett från varning, kan också meddelas villkorligt.

En fånge har rätt att överklaga ett disciplinstraff som påförts honom eller henne. Ändring ska sökas genom ett skriftligt rättelseyrkande som avgörs av direktören för regioncentrum. Direktörens beslut kan överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen.

År 2019 begicks sammanlagt 2517 disciplinförseelser vid straffanstalterna.


 
Publicerad 21.2.2020