Drogkontroll

Den kraftigt ökade narkotikabrottsligheten under de senaste åren återspeglas också i fängelserna. Narkotikabrottsligheten är förknippad med synnerligen skadliga biverkningar, såsom hotelser och utpressning mot anhöriga, andra fångar och personal. På grund av drogskulder och beroendeförhållanden fruktar vissa fångar de övriga fångarna så att de måste bo avskilt.

Under senare år har drogkontrollen i fängelserna blivit avsevärt effektivare. Bekämpningen av droger grundar sig på en fastställd narkotikastrategi 2012-2016, avsedd att tjäna som ett arbetsredskap för hela anstaltspersonalen. Dessutom har utbildnings-, informations-, rehabiliterings- och hälsovårdsrelaterade åtgärder vidtagits.

Om det finns skäl att misstänka att en fånge är påverkad av något berusningsmedel kan fängelsedirektören besluta att fången ska lämna urin- eller utandningsprov. För oövervakade besök, permission, deltagande i sammankomster utanför anstalten och tillstånd till studier eller civilt arbete kan det dessutom krävas att fången ska på anmodan lämna urin- eller utandningsprov. Alla öppna anstalter är rusmedelsfria. Endast fångar som har förbundit sig att avstå från berusningsmedel kan placeras där, och avhållsamheten från berusningsmedel kontrolleras genom regelbundna tester.

Några positiva resultat från drogtester på anstalterna förklaras av den medicinering som intas. Merparten tester består av slumpmässiga tester på samtliga fångar på öppna anstalter och rusmedelsfria avdelningar i slutna fängelser. Vanligen påträffas benzodiazepin, cannabis, bubrenorfin och amfetamin.

Varje år ordnas specialinspektioner i drogkontroll på anstalterna. Också andra myndigheter deltar i specialinspektionerna, och samarbetet mellan myndigheterna har blivit effektivare i alla sektorer av kontrollen. Alla slutna fängelser är försedda med narkotikahund som vid sidan av specialinspektionerna också deltar i den dagliga kontrollen på anstalterna.

 
Publicerad 10.7.2019