Rymning och otillåten avvikelse

Rymning och rymningsförsök är straffbara gärningar. Böter eller högst ett år fängelse kan med stöd av strafflagen dömas ut för rymning. För att minimera antalet rymningar ska varje rymning noggrant analyseras.

Antalet rymningar och rymningsförsök har reducerats under de senaste tio åren. Totalt 6 fångar rymde från slutna anstalter 2019.

Avvikelse från öppen anstalt behandlas inte som rymning. Om en fånge har utan tillstånd avlägsnat sig från en öppen anstalt kan han eller hon disciplinärt bestraffas med högst 10 dygn enrum. Dessutom överförs fången till sluten anstalt. Totalt 45 fångar avlägsnade sig från öppna anstalter utan tillstånd 2019.

När det observeras att en fånge har rymt, har avlägsnat sig från öppen anstalt eller inte har återvänt efter permission ska fängelset efterlysa fången hos polisen. Polisen kan vid behov dessutom genomföra förundersökning eller polisutredning.

Myndigheternas ansvar för information bestäms enligt de åtgärder som vidtas. Om ett fängelse efterlyser en fånge hos polisen, ska den som begärt om handräckning, dvs. fängelset, svara för informationen. Om förundersökning, polisutredning eller teleavlyssning dessutom genomförs, svarar polisen för information om dessa åtgärder.

Fängelset och polisen avtalar lokalt särskilt om information om rymningsfall och otillåtna avvikelser.

 
Publicerad 21.2.2020