Inkomster och användning av pengar

En intagen som arbetar och deltar i någon form av sysselsättning eller rehabilitering betalas sysselsättningspenning, som är skattefri inkomst. I slutna fängelser utgår sysselsättningspenningen med 3,01 eller 4,62 euro per dag. På öppna anstalter är sysselsättningspenningen 4,62 eller 7,35 euro per dag.

Utöver sysselsättningspenningen får en dömd fånge brukspenning för varje dag som inräknas i strafftiden, även för helger. Brukspenningen tillkommer även de häktade.

Lön betalas för arbete som dömda fångar utför på öppna anstalter för någon annans än Brottspåföljdsmyndighetens räkning, t.ex. för kommun, Forststyrelsen eller förvaltningsnämnden för Sveaborg. Lönen är 4,70 eller 5,00 euro i timmen och är skattepliktig inkomst. Sysselsättningspenningen kan betalas även för den tid den intagne introduceras i yrkesarbete. Utöver lönen för arbete på öppen anstalt tillkommer brukspenning på 1,60 euro för varje dag.

Sysselsättnings- eller brukspenningen kan dock helt eller delvis dras in, ifall den intagne får stöd för sin sysselsättning av någon annan myndighet, t.ex. åtnjuter studiestöd.

Fångarnas betalkort

Fångarna får förbetalda MasterCard betalningskort till sitt förfogande. Ett betalkort utfärdas till varje fånge i slutna fängelser. På öppna anstalter används betalkort av dem som saknar bankkort till ett eget konto.

Enligt fängelselagen och häktningslagen kan de som är intagna i slutna anstalter inte inneha pengar eller andra betalmedel än ett betalkort som är godkänt av Brottspåföljdsmyndigheten. Fången får ha kortet när han eller hon ska betala något och kan också använda betalkortet utanför fängelset t.ex. under permissioner.

Med fångbetalkortet går det att göra inköp i anstaltens kantin. Betalkortet accepteras också utanför anstalterna, i butiker, på kaféer och på tåg, på ställen där det går att betala med kort med chip. Dessutom är det möjligt att ta ut pengar från bankomater i Finland. Kortet är giltigt betalmedel i SEPA-länder.

Betalkortet är inget bankkonto i egentlig mening, och ingen ränta löper på medel som finns på kortet. Betalkortet med chip kontrollerar saldot på kontot vid varje användning. Det behövs en personlig PIN-kod för att kunna använda kortet. De penningmedel som fången medhar vid intagning läggs in på kortet i euro. Saknar den som blivit frigiven eller intagen till en öppen anstalt eget bankkonto, betalar Brottspåföljdsmyndigheten samtliga förmåner till kortet.

Donationer till fångens eget IBAN-kontonummer

Fångens anhöriga och de myndigheter som betalar stöd ska i fortsättningen överföra pengar direkt till fången med hjälp av det personliga IBAN-kontonumret. Fången ska själv se till att de som överför pengar är informerade om det korrekta IBAN-kontonumret.

Penningtransaktioner till fångar ska alltid göras i form av SEPA-girering i euro. Då medför gireringen inga extra kostnader jämfört med inhemska transaktioner. De grundläggande uppgifter som behövs vid SEPA-betalning är följande:

  • betalningsmottagarens IBAN-kontonummer. Notera att det irländska IBAN-numret som börjar med IE på betalkortet omfattar 22 tecken
  • kortets BIC-kod är PFSRIE21
  • betalningsmottagarens namn (får inte innehålla specialtecken eller skandinaviska tecken.)
  • adressen (om det frågas) är fängelsets adress
  • i fältet för meddelanden ska man skriva texten: donation till fånge.

Kunder i Aktiabanken ska vid sidan av de nämnda anvisningarna iaktta följande instruktioner från banken:

De ska i nätbanken välja "ny betalning" och Irland, IE som "landet för mottagarens bank". Därefter ska betalningen skötas som en vanlig SEPA-betalning enligt instruktionerna.

Kunder i Sparbanken ska vid sidan av de nämnda anvisningarna iaktta följande instruktioner från banken:

De ska i nätbanken på punkten "välj webbank" välja Irland som det land till vilket betalningen riktas (valet kan göras en gång). Därefter ska betalningen skötas som en vanlig SEPA-betalning enligt instruktionerna.

Ytterligare information om SEPA-betalning lämnas på webbsidan i vars och ens egen bank, av bankens telefontjänst eller på ett bankkontor.

Brottspåföljdsmyndighetens inkomstkonto som tidigare registrerade donationer till fångarna upphör därmed. Böter kan fortfarande betalas i fängelserna.

På öppna anstalter har fångarna tillstånd att inneha pengar.


Frigivna fångars betalkortärenden

Fångar som är betalningskortskunder betjänas efter frigivningen av Prepaid Financial Services Ltd. Kundtjänsten besvarar frågor som gäller betalkort och betalkortstransaktioner. Personalen på Brottspåföljdsmyndigheten har inte tillgång till betalkortstransaktionerna efter att fången blivit frigiven.

PFS Prepaid kundserviceteam (fångarnas betalningskort)

Tel. 0203 55 188

E-postadressen till kundtjänsten är: RiseSupport(at)prepaidfinancialservices.com

Kundtjänsten har öppet från måndag till fredag 9–17 (finsk tid).

Lokalnätsavgift uppbärs enligt din operatörs tariff.

Kundtjänsten betjänar endast korthållaren själv efter att dennes identitet och kortinnehav har verifierats.

 
Publicerad 12.2.2020