Nuorisorangaistuksen tehtävät ja ohjelmat

Nuorisorangaistuksen tehtävät ja ohjelmat sisältävät kaikille tuomituille tarkoitetut rikoskeskustelut sekä tarpeen mukaan motivoivat keskustelut, sosiaalisten taitojen harjoittelun, keskustelut suuttumuksen hallinnasta, päihdekeskustelut ja yhteiskuntaosion.

Tehtävät ja ohjelmat toteutetaan Rikosseuraamuslaitoksessa laaditun käsikirjan mukaisesti. Käytettävä aika ja tapa vaihtelee yksilöllisesti. Jossain määrin käytetään muitakin Rikosseuraamuslaitoksen hyväksymiä ohjelmia, kuten ryhmämuotoisia suuttumuksen hallinta- ja liikenneturvakursseja. Tavoitteena on nuoren muutoksen tukeminen vaikuttamalla uusintarikollisuuteen liittyviin tekijöihin.

Motivoivat keskustelut

Ennen rikoskeskusteluja voidaan toteuttaa motivoivat keskustelut, jotka sisältävät viisi teemaa. Nuoren kanssa käsitellään rikoksiin syyllistymiseen liittyvää ongelman tunnistamista sekä halua ja tarvetta muutokseen. Lisäksi pohditaan nuoren valmiutta päättää muutoksesta sekä tehdään suunnitelmaa sen toteuttamiseksi.

Rikoskeskustelut

Rikoskeskusteluissa käsitellään nuoren ja hänen läheistensä suhtautumista rikoksiin, punnitaan rikosten seurauksia ja haetaan vaihtoehtoja. Lisäksi tarkastellaan päihteiden käytön yhteyttä rikoksiin. Rikoskeskusteluissa käsitellään myös laajemmin ongelmatilanteita ja opetellaan ongelmanratkaisua sekä oman mielipiteen ilmaisemista muita loukkaamatta. Rikoskeskustelut sisältävät kahdeksan teemaa.

Sosiaalisten taitojen kehittäminen

Nuoren tarpeen mukaan opetellaan ja harjoitellaan sosiaalisia taitoja, kuten toisten auttamista, empatian osoittamista tai ryhmänpaineeseen vastaamista. Harjoiteltavia taitoja on kymmenen.

Keskustelut suuttumuksen hallinnasta

Keskusteluissa suuttumuksen hallinnasta on seitsemän teemaa, joiden avulla opetellaan suuttumuksen vähentämistä ja kontrollointia. Osiossa opetellaan tunnistamaan suuttumuksen kehittymistä ja tätä kautta hallitsemaan omaa käyttäytymistä, sekä pohditaan aggressiivisen käyttäytymisen seurauksia.

Liikennekeskustelut

Liikennekeskustelujen neljässä teemassa kartoitetaan aluksi liikennerikoksia. Siitä keskusteluja syvennetään liikenneturvallisuustiedolla sekä rikosten syiden ja vaihtoehtoisten toimintamallien pohtimisella.

Päihdekeskustelut

Päihdekeskusteluissa voidaan kartoituksen jälkeen edetä kahdella vaihtoehtoisella tavalla. Ne voidaan toteuttaa edellä kuvailtujen motivoivien keskustelujen mukaisesti tutkimalla päihteiden käyttöön liittyvän ongelman tunnistamista, nuoren halua ja tarvetta muutokseen, valmiutta päättää muutoksesta ja suunnitelmaa muutoksen toteuttamiseksi. Päihdekeskustelut voivat sisältää vaihtoehtoisesti tiedon lisäämistä päihteistä ja hoitomahdollisuuksista, pohdintaa käytön eri puolista, riskitilanteista sekä rikosten ja päihteiden käytön välisestä yhteydestä.

Yhteiskuntaosio

Yhteiskuntaosiossa tavoitteena on edistää nuoren kiinnittymistä yhteiskuntaan. Käsiteltäviä asioita ovat velat, työelämä, opiskelu, kunnan peruspalvelut, oikeusturva, varusmies- ja siviilipalvelus sekä eläminen suomalaisessa kulttuurissa. Kohteet valitaan nuoren tarpeiden perusteella. Menetelmänä sovelletaan mallia ongelmanratkaisusta, jota on aiemmin opeteltu rikoskeskusteluissa.

Julkaistu 31.8.2022