Nuorisorangaistus

Nuorisorangaistukseen voidaan tuomita 15-17 -vuotiaana rikokseen syyllistynyt nuori, jos sakko katsotaan riittämättömäksi ja ehdoton vankeus liian ankaraksi rangaistukseksi.

Nuorisorangaistus on rikoslakiin sisältyvä, erityinen alle 18-vuotiaille tarkoitettu rangaistus.

Tuomioistuin voi tuomita nuorisorangaistusta neljästä kuukaudesta yhteen vuoteen. Nuorisorangaistus koostuu valvonnasta, sosiaalista toimintakykyä edistävistä tehtävistä ja ohjelmista sekä työelämään että työhön perehtymisestä. Nuorisorangaistuksen toimeenpanee Rikosseuraamuslaitos. Nuoren valvojana toimii Rikosseuraamuslaitoksen virkamies.

Nuorisorangaistukseen on mahdollista tuomita, jos

  • rikoksesta syytetty on rikoksen tekohetkellä ollut 15-17-vuotias
  • tuomioistuin pitää sakkoa riittämättömänä, mutta ehdotonta vankeutta liian ankarana rangaistuksena nuoren teosta. Nuorisorangaistus rinnastuu ankaruudeltaan ehdolliseen vankeuteen.
  • nuorisorangaistuksella voidaan edistää nuoren sosiaalista selviytymistä ja ehkäistä hänen syyllistymistään uusiin rikoksiin.

Nuorisorangaistus koostuu valvontatapaamisista, valvonnassa suoritettavista tehtävistä ja ohjelmista sekä työelämään ja työhön perehtymisestä. Yksittäisen nuorisorangaistuksen sisältö määritellään tuomioistuimen vahvistamassa rangaistusajan suunnitelmassa. Nuorisorangaistusta suoritetaan laaditun aikataulun mukaisesti enintään kahdeksan tuntia viikossa. Nuorelle korvataan nuorisorangaistuksen suorittamisesta aiheutuvat kohtuulliset matkakustannukset.

Seuraamusselvitys ja rangaistusajan suunnitelma

Nuorisorangaistusprosessi lähtee liikkeelle, kun syyttäjä pyytää Rikosseuraamuslaitosta laatimaan seuraamusselvityksen. Rikosseuraamuslaitoksen tehtävänä on arvioida nuorisorangaistukseen tuomitsemisen tarkoituksenmukaisuus.

Nuorisorangaistuksen keskeinen lähtökohta on eri tahojen yhteistyö. Rikosseuraamuslaitos laatii seuraamusselvityksen yhteistyössä nuoren, hänen huoltajansa ja sosiaaliviranomaisten kanssa. Selvityksen perustana ovat yhteisessä tapaamisessa, nuoren haastattelussa, huoltajan kuulemisessa ja eri viranomaisilta saadut tiedot.

Jos Rikosseuraamuslaitos pitää nuorisorangaistuksen tuomitsemista tarkoituksenmukaisena, laaditaan oikeuskäsittelyä varten rangaistusajan suunnitelma.

Päätöksen nuorisorangaistukseen tuomitsemisesta tekee tuomioistuin. Se voi tuomita nuorisorangaistuksen sijasta myös muun rangaistuksen.

Valvonta

Valvontasuhteen perustana on luottamuksellinen suhde nuoreen. Valvojan keskeisiä tehtäviä ovat nuoren motivoiminen muutokseen, nuoren tukeminen ja ohjaaminen sekä huolehtiminen siitä, että nuori suorittaa rangaistuksensa ehtojen ja määräysten mukaisesti. Valvontatapaamisissa käsitellään yleisiä nuoren elämäntilanteeseen ja erityisiä nuoren rikoksiin liittyviä kysymyksiä.

Nuorisorangaistukseen sisältyvät tehtävät ja ohjelmat

Jokainen nuori käy valvojansa kanssa läpi rikoskeskusteluja koskevan työskentelyohjelman. Nuorisorangaistus voi sisältää myös päihteitä, ongelmanratkaisua, sosiaalisia taitoja, suuttumuksen hallintaa, yhteiskuntatietoutta ja liikennekäyttäytymistä koskevia työskentelyohjelmia nuoren tarpeiden mukaan.

Työelämään ja työhön perehtyminen

Varsinainen työhön perehtyminen suoritetaan erillisessä perehtymispaikassa. Perehtymispaikka valitaan siten, että siellä työskentely tukee mahdollisimman hyvin nuoren mahdollisia opinto- tai urasuunnitelmia. Rikosseuraamuslaitos tekee sopimuksen perehtymispaikan kanssa.

Työelämään perehtyminen voi koostua esimerkiksi koulutusmahdollisuuksien selvittämisestä, opiskelupaikan hakemisesta tai työelämän pelisääntöjen läpikäymisestä valvojan kanssa.

Nuorisorangaistuksen ehtojen ja määräysten rikkominen

Tuomioistuin vahvistaa nuorisorangaistuksen rangaistusajan suunnitelman. Rangaistuksen täytäntöönpanon alkaessa valvoja ja nuori laativat yhdessä täsmennetyn rangaistusajan suunnitelman.

Nuoren velvollisuuksiin kuuluu yhteydenpito valvojaansa. Poliisi voi noutaa nuoren valvontatapaamiseen, jos nuori on jättänyt saapumatta edelliseen valvontatapaamiseen tai muuhun nuorisorangaistuksen suorittamista koskevaan tilaisuuteen.

Nuoren on oltava nuorisorangaistuksen suorittamista koskevissa tapahtumissa päihteettömänä.

Rikosseuraamuslaitos voi antaa rangaistusajan suunnitelman ehtojen tai siihen perustuvien määräysten rikkomisesta nuorelle suullisen tai kirjallisen huomautuksen.

Kirjallinen varoitus on annettava, jos nuori ei ojennu annetuista huomautuksista tai rikkoo vakavasti rangaistusajan suunnitelman ehtoja tai siihen perustuvia määräyksiä. Rikosseuraamuslaitoksen on vietävä nuorisorangaistus syyttäjän ja tuomioistuimen käsiteltäväksi, jos nuori ei aloita nuorisorangaistuksen suorittamista, jättää sen kesken, ei ojennu annetusta varoituksesta tai muutoin tahallisesti ja törkeästi rikkoo laissa säädettyjä velvollisuuksiaan.

Lue nuorisorangaistuksen tehtävistä ja ohjelmista.

Julkaistu 31.8.2022