Straff

Andelen långtidsfångar har ökat efter millennieskiftet och andelen fångar med en anstaltstid under ett år har gått ned. Andelen fångar som har intagits för en tid som underskrider tre månader var sex procent under 2017. En dryg fjärdedel av fångarna var intagna för ett till två år. Tio procent av fångarna hade framför sig en anstaltstid på minst åtta år.

Andelen förstagångsintagna har under den senaste tioårsperioden stigit från 30 till 38 procent. År 2017 var en knapp tredjedel av fångarna intagna från tredje till sjunde gången, knappt en femtedel hade intagits åtta gånger eller mer.

Diagrammen är hämtade från Statistiska årsboken för Brottspåföljdsmyndigheten, du hittar en länk till den längst ner på sidan.

Diagram: Prognostiserad anstaltstid för dömda fångar den 1 maj, 2008 och 2017

Samhällspåföljder

Antalet samhällspåföljdsklienter var i genomsnitt 2 967 per dag 2017.

Antalet klienter som dömts till villkorligt fängelse med övervakning var i snitt 727 per dag 2017. Antalet har minskat under hela den senaste tioårsperioden.

Det från första början obetydliga antalet klienter som avtjänar ungdomsstraff har legat på samma nivå som tidigare. Det dagliga medeltalet var sju klienter på det riksomfattande planet år 2017.

I dagligt genomsnitt 1 093 villkorligt frigivna stod under övervakning 2017.

Antalet klienter i samhällstjänst var i snitt 1 096 per dag 2017, vilket var 35 procent mindre än tio år tidigare.


Diagram: Medeltalet samhällspåföljdsklienter per dag, perioden 2008–2017

 
Publicerad 27.7.2018