Två personer klädda i Brottspåföljdsmyndighetens officiella uniform ser på varandra med ett leende. I bakgrunden en fängelsekorridor, längs vilken det finns många dörrar.

Säker samverkan mot ett liv utan kriminalitet

Läs mer om oss
En va­ruau­to­mat där man kan köpa mat, dryck och hy­gie­nar­tiklar.

Ändringar i att överföra pengar till en intagen

Du kan inte läng­re gi­re­ra peng­ar di­rekt till den in­tag­ne be­tal­kort.
Instruktioner för att skicka pengar
Se vi­deo om Brottspå­följds­myn­dig­he­ten. Vär­de­grund som all vår verk­sam­het vi­lar på.