Brottspåföljdsmyndigheten

Brottspåföljdsmyndigheten verkställer fängelsestraff och samhällspåföljder och lyder under justitieministeriet. Brottspåföljdsmyndigheten har som mål att bidra till förebyggandet av återfallsbrottslighet och öka tryggheten i samhället.

Lag om Brottspåföljdsmyndigheten
Statsrådets förordning om Brottspåföljdsmyndigheten

Vid Brottspåföljdsmyndigheten ska planeringen av strafftiden för häktade, dömda och andra klienter och själva straffverkställigheten, dvs. det egentliga avtjänandet av straff jämte frigivningsstadiet, bilda en mera enhetlig helhet än tidigare.

Brottspåföljdsmyndigheten - syftet med verksamheten

De som tjänstgör vid Brottspåföljdsmyndigheten har en gemensam grundläggande uppgift, att verkställa straffrättsliga påföljder. Brottspåföljdstjänstemännen och övriga tjänstemän vid myndigheten ska sörja för att straff verkställs på ett lagligt och tryggt sätt.

Laglighet innebär samtidigt att normalitetsprincipen ska iakttas. De påföljder som avtjänas ska inte inverka på de dömdas liv i högre grad än vad som följer av de restriktioner som medförs av själva straffet.

Strafftiden ska om möjligt planläggas så att de dömda kan utveckla sina färdigheter att föra ett liv utan kriminalitet. När de dömda under strafftiden blir förtrogna med färdigheter som främjar livshantering, har de efter strafftiden större möjligheter att bli integrerade som fullvärdiga medlemmar i samhället.

 
Publicerad 11.12.2019